Sti­žu po­skup­lje­nja

In­fla­ci­ja bi se ove go­di­ne mo­gla vra­ti­ti na 1,6 pos­to

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - LJUBICA GATARIĆ/VL

Po­ve­ćat će se za­ra­da na di­oni­ca­ma i duž­nič­kim pa­pi­ri­ma, sko­čit će pri­no­si na šted­nju, na­pu­hat će se jav­ni dug i za­ra­de osi­gu­ra­va­te­lja i mi­ro­vi­na­ca

Upro­sin­cu ci­je­ne su u Njemačkoj po­ras­le 0,7 pos­to u od­no­su na stu­de­ni pa je go­diš­nja sto­pa in­fla­ci­ja dos­ti­gla vi­so­kih 1,7 pos­to, što je naj­vi­ša go­diš­nja sto­pa ras­ta ci­je­na od sr­p­nja 2013. Pr­va pro­cje­na europ­skog sta­tis­tič­kog ure­da Eu­ros­tat po­ka­zu­je da je u ci­je­loj euro­zo­ni kra­jem 2016. in­fla­ci­ja pre­sko­či­la na 1,1 pos­to, naj­ve­ćim di­je­lom za­hva­lju­ju­ći ener­gen­ti­ma i na­glom po­skup­lje­nju naf­te pred kraj go­di­ne.

Po­mo­gao strah od de­fla­ci­je

Iz­la­zak iz ne­ga­tiv­ne zo­ne oče­ku­je se i u Hr­vat­skoj, gdje je već u stu­de­no­me sto­pa inflacije us­po­ri­la na ne­ga­tiv­nih 0,2 pos­to, s 0,5 pos­to mi­nu­sa ko­li­ki smo ima­li pad ci­je­na u lis­to­pa­du ko­ji tra­je od po­čet­ka 2014. Pr­ve pro­cje­ne za pro­si­nač­ku in­fla­ci­ju oče­ku­ju se za de­se­tak da­na. Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka vje­ru­je da bi se pod utje­ca­jem uvoz­nih in­fla­cij­skih pri­ti­sa­ka te uči­na­ka po­rez­ne re­for­me in­fla­ci­ja ove go­di­ne mo­gla vra­ti­ti na 1,6 pos­to! Već svje­do­či­mo i jed­nom i dru­gom: po­vrat­ku tjed­nog rit­ma po­skup­lje­nja go­ri­va, ci­ga­re­te su proš­log mje­se­ca po­sku­pje­le za ku­nu, a ove go­di- ne sli­je­de još dva kru­ga us­kla­đe­nja s tro­ša­ri­na­ma EU na du­han, po­sku­pje­li su auto­mo­bi­li, a ši­ri krug po­tro­ša­ča osje­tit će na svom bu­dže­tu i po­ve­ća­nje PDVa ugos­ti­te­lji­ma.

“Iz­rav­ni učin­ci po­rez­nih iz­mje­na na pro­sječ­nu go­diš­nju sto­pu inflacije u 2017. pro­ci­je­nje­ni su na oko 0,35 pos­tot­nih bo­do­va te obu­hva­ća­ju po­ve­ća­nje PDVa na še­ćer i ugos­ti­telj­ske us­lu­ge te po­ve­ća­nje tro­ša­ri­na”, na­vo­de u Hr­vat­skoj na­rod­noj ban­ci. Oče­ku­je se da će ba­rel si­ro­ve Brent naf­te, ko­ja se ko­ris­ti kod nas, ove go­di­ne po­sku­pje­ti za tre­ći­nu i, ako se to po­ka­že toč­nim, in­fla­ci- ja bi mo­gla bi­ti ve­ća od pro­ji­ci­ra­nih 1,6 pos­to u ovoj go­di­ni, a nje­zi­no ubr­za­nje po­če­lo je od sre­di­ne 2016. Ener­gi­ja i pre­hra­na či­ne 40 pos­to hr­vat­ske po­tro­šač­ke ko­ša­ri­ce, hra­na je u stu­de­no­me bi­la u la­ga­nom plu­su od 0,4 pos­to, dok je ko­ša­ri­ca ener­ge­na­ta u stu­de­no­me bi­la u bla­go ne­ga­tiv­noj zo­ni efek­ta po­jef­ti­nje­nja pli­na od 18 pos­to ko­je se do­go­di­lo pri­je iz­bo­ra. Bez ob­zi­ra na to što se po­tro­ša­či ne ve­se­le po­vrat­ku inflacije, sre­diš­njim je ban­ka­ma di­za­nje ci­je­na na pri­bliž­no dva pos­to go­diš­nje bio pri­mar­ni cilj na ko­je­mu su ra­di­li pu­ne tri go­di­ne. Vra­ća­nju inflacije ve­se­le se fi­nan­ci­ja­ši jer će s njo­me do­ći do ve­ćih za­ra­da na di­oni­ca­ma i duž­nič­kim pa­pi­ri­ma, sko­čit će pri­no­si na šted­nju u ban­ka­ma, za­ra­de osi­gu­ra­va­ju­ćih ku­ća i mi­ro­vi­na­ca će se na­pu­ha­ti, ali na­pu­hat će se i jav­ni dug pre­za­du­že­nih dr­ža­va kao što je Hr­vat­ska.

In­fla­ci­ja bi mo­gla po­jes­ti i oče­ki­va­ni rast ne­to plaća po­tak­nut pro­mje­na­ma po­rez­nih sto­pa i od­bi­ta­ka. Po­ve­ća­nje ne­to plaća iznad očekivane sto­pe inflacije pla­ni­ra se je­di­no u javnom sektoru, gdje idu­ći mje­sec os­no­vi­ca ras­te 2%, a do kra­ja go­di­ne po­rast će još dva pu­ta po 2%.

Lo­ša vi­jest za nas

“Za Hr­vat­sku je to lo­ši­ja vi­jest ne­go za EU jer je tro­go­diš­nja de­fla­ci­ja po­ve­ća­la re­al­ne do­hot­ke sta­nov­niš­tva te ubr­za­la osob­nu po­troš­nju gra­đa­na i oporavak BDPa. Iako se stra­ho­va­lo od ne­ga­tiv­nih efek­ta, de­fla­ci­ja ni­je pro­uz­ro­či­la pro­mje­ne u po­na­ša­nju hr­vat­skih po­tro­ša­ča. Ni­je doš­lo do od­go­de po­troš­nje ni­ti su tvrt­ke od­ga­đa­le ka­pi­tal­ne inves­ti­ci­je. Ka­ko je de­fla­ci­ja ge­ne­ri­ra­la ve­li­ki strah, mo­ne­tar­ne su vlas­ti po­kre­nu­le ne­ko­nven­ci­onal­ne mje­re ko­je su spus­ti­le ci­je­nu hr­vat­skog du­ga što je ta­ko­đer po­zi­tiv­no utje­ca­lo na rast na­šeg gos­po­dar­stva”, ko­men­ti­ra eko­nom­ski ana­li­ti­čar Zdes­lav Šan­tić.

Po­vrat­kom inflacije is­to­pit će se i svi ti po­zi­tiv­ni efek­ti, a zbog manj­ka rad­ne sna­ge i pri­ti­ska na rast plaća iznad pro­duk­tiv­nos­ti mo­že do­ći do sma­nje­nja kon­ku­rent­nos­ti i do­dat­nih in­fla­cij­skih pri­ti­sa­ka.

PO­VE­ĆA­NJE PLAĆA IZNAD OČEKIVANE STO­PE INFLACIJE PLA­NI­RA SE U JAVNOM SEKTORU

P. MACEK/PIX

Gu­ver­ner Vuj­čić i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Ma­rić tvr­de da je sve pod kon­tro­lom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.