Su­bven­ci­je za stam­be­ne kre­di­te mla­di­ma sti­žu naj­ra­ni­je na lje­to

Stam­be­no pi­ta­nje Za­kon bi se na Vla­di mo­gao na­ći u ve­lja­či, no po­tom tre­ba ras­pi­sa­ti po­zi­ve pos­lov­nim ban­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Stam­be­no pi­ta­nje Za­kon bi se na Vla­di mo­gao na­ći u ve­lja­či, no po­tom tre­ba ras­pi­sa­ti po­zi­ve pos­lov­nim ban­ka­ma

Mje­ra će pro­ra­čun sta­ja­ti 35 mi­li­ju­na ku­na u 2017., a od pro­da­je ne­kret­ni­na kroz PDV i po­rez na pro­met ne­kret­ni­na Vla­da oče­ku­je 95 mil. ku­na

Su­bven­ci­oni­ra­nje po­lo­vi­ce ra­te stam­be­nog kre­di­ta za mla­de ti­je­kom če­ti­ri go­di­ne, po­tez ko­ji Vla­da naj­av­lju­je kao de­mo­graf­sku mje­ru iako ima rok tra­ja­nja do sr­p­nja 2018., za­ži­vjet će naj­ra­ni­je na lje­to. Za­kon je u jav­noj ras­pra­vi do 12. si­ječ­nja, a mo­gao bi stu­pi­ti na sna­gu u ožuj­ku. Ta­da na sce­nu stu­pa Agen­ci­ja za pro­met ne­kret­ni­na (APN) ko­ja će, kao pro­ved­be­no ti­je­lo, ras­pi­sa­ti po­ziv ban­ka­ma s uvje­ti­ma za su­dje­lo­va­nje.

Mo­že i rab­lje­no

“Oče­ku­jem da će­mo kon­cem šes­tog, po­čet­kom sed­mog mje­se­ca ras­pi­sa­ti po­ziv za­in­te­re­si­ra­nim gra­đa­ni­ma da is­ko­ris­te tu mje­ru”, re­kao je mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Lo­vro Kuš­če­vić u ra­dij­skoj emi­si­ji A sa­da Vla­da. Su­bven­ci­oni­ra­nje je na­mi­je­nje­no kao mje­ra po­mo­ći mla­di­ma sam­ci­ma, (iz­van)brač­nim za­jed­ni­ca­ma, ži­vot­nim part­ne- ri­ma ili ne­for­mal­nim part­ne­ri­ma, za stje­ca­nje pr­ve ne­kret­ni­ne, od­nos­no mla­đi­ma od 45 godina ko­ji že­le ma­nji ži­vot­ni pros­tor za­mi­je­ni­ti ve­ćim, ali pod uvje­tom da ne­ma­ju vlas­ti­te ne­kret­ni­ne ili pr­vu ne­kret­ni­nu pro­da­ju u pe­ri­odu ko­ji će se tek de­fi­ni­ra­ti. Ina­če, mje­ra će pro­ra­čun sta­ja­ti 35 mi­li­ju­na ku­na u 2017., a od pro­da­je ne­kret­ni­na kroz PDV i po­rez na pro­met ne­kret­ni­na Vla­da oče­ku­je 95 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da. “Tim za­ko­nom do­zvo­lja­va se kup­nja i rab­lje­nih ne­kret­ni­na što je važ­no za one sre­di­ne u ko­ji­ma ne­ma in­ten­ziv­ne sta­no­grad­nje, pri­mje­ri­ce u Gu­nji ili Su­pe­tru na Bra­ču, ta­ko da lju­di os­ta­nu ži­vje­ti u tim sre­di­na­ma i ne mo­ra­ju od­la- zi­ti u ve­li­ke gra­do­ve či­me će­mo pos­ti­ći vid ur­ba­ne re­ge­ne­ra­ci­je”, ka­zao je Kuš­če­vić. No­vi­na u od­no­su na ra­ni­ja rje­še­nja jest što se za sva­ko no­vo­ro­đe­no ili po­svo­je­no di­je­te su­fi­nan­ci­ra­nje pro­du­lju­je za dvi­je go­di­ne, od­nos­no za jed­nu go­di­nu ako član ku­ćans­tva ima ut­vr­đen inva­li­di­tet ve­ći od 50 pos­to. Mak­si­mal­ni iz­nos kre­di­ta li­mi­ti­ran je na 100.000 eura u kun­skoj pro­tu­vri­jed­nos­ti s mak­si­mal­nom ka­mat­nom sto­pom od 3,95 pos­to (efek­tiv­na). Even­tu­al­na ogra­ni­če­nja po pi­ta­nju fik­si­ra­nja ka­ma­ta ili va­lut­ne kla­uzu­le Vla­da ni­je pre­dvi­dje­la. Ono što je ogra­ni­či­la je mak­si­mal­na vi­si­na ci­je­ne sta­na či­ja se kup­nja su­bven­ci­oni­ra na 1900 eura po me­tru kva­drat­nom, no Kuš­če­vić ka­že da bi se to mo­glo i mi­je­nja­ti s ob­zi­rom na raz­li­ke u ci­je­na­ma ne­kret­ni­na, pri­mje­ri­ce Za­gre­ba, Du­brov­ni­ka ili Osi­je­ka. Ina­če, ko­ris­nik kre­di­ta mo­že ku­pi­ti i skup­lju ne­kret­ni­nu, no ta se raz­li­ka ne­će su­bven­ci­oni­ra­ti, a u pro­gram ne ula­ze ni POS-ovi sta­no­vi.

Pri­li­ka za banke

Rok ot­pla­te je 30 godina, naj­kra­će 15 godina da se iz­bjeg­nu mo­gu­će zlo­upo­tre­be da, pri­mje­ri­ce, ko­ris­nik vra­ti kre­dit na­kon če­ti­ri go­di­ne či­me bi mu u prak­si dr­ža­va ot­pla­ti­la po­la kre­di­ta. “Su­de­ći po kon­tak­ti­ma s ban­ka­ma, mislim da one tu vide svo­ju pos­lov­nu pri­li­ku i da će ponuditi i niže kamate”, uvje­ren je Kuš­če­vić. U tom smis­lu banke bi pri­li­ku mo­gle vi­dje­ti i u to­me da APN s pr­vom ra­tom od­mah is­pla­ću­je ukup­nu su­bven­ci­ju za tu ci­je­lu go­di­nu što ban­ka­ma olak­ša­va pla­ni­ra­nje pri­ho­da.

MISLIM DA BANKE VIDE DOBRU PRI­LI­KU I DA ĆE PONUDITI I NIŽE KAMATE OD 3,95% L. Kuš­če­vić mi­nis­tar

GORAN STANZL/ PIXSELL

Lo­vro Kuš­če­vić, mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.