Hr­va­ti la­ni ku­po­va­li i zlat­ne po­lu­ge od jed­nog ki­lo­gra­ma

Zlat­na groz­ni­ca Zna­čaj­no po­ve­ća­na ula­ga­nja u inves­ti­cij­sko zla­to u 2016. go­di­ni

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Zlat­na groz­ni­ca Zna­čaj­no po­ve­ća­na ula­ga­nja u inves­ti­cij­sko zla­to u 2016. go­di­ni

U Au­ro Do­mu­su tvr­de da su Hr­va­ti ku­pi­li zla­ta za 40 mi­li­ju­na ku­na

Hr­vat­ski gra­đa­ni proš­le su go­di­ne zna­čaj­no po­ve­ća­li ula­ga­nja u inves­ti­cij­sko zla­to, ako je su­di­ti po po­da­ci­ma o pro­me­tu tvrt­ke Au­ro Do­mus. Ka­ko su u sri­je­du pri­op­ći­li, la­ni su upri­ho­di­li 40 mi­li­ju­na ku­na što je 42 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Rast pri­ho­da pra­tio je i po­rast bro­ja kli­je­na­ta od oko 25 pos­to.

“Po­ras­li su nam svi seg­men­ti kli­je­na­ta, od onih ko­ji tra­že pro­izvo­de ve­ćih vri­jed­nos­ti, sve do naj­ve­ćih po­lu­ga od jed­nog ki­lo­gra­ma, pre­ko kli­je­na­ta ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni za pro­izvo­de sred­nje vri­jed­nos­ti kao što su zlat­ne po­lu­ge od 100 gra­ma za 27.000 ku­na ili 250 gra­ma od 68.000 ku­na, pa do kli­je­na­ta ko­ji uglav­nom ku­pu­ju zla­to kao dar. Tu su naj­pro­da­va­ni­ji ar­tik­li ma­li i ve­li­ki du­kat, či­ja se ci­je­na kreće oko 1000, od­nos­no 4000 ku­na”, ka­zao je di­rek­tor mar­ke­tin­ga i od­no­sa s jav­noš­ću Da­vor Žic. Pod­sje­ti­mo, vri­jed­nost zla­ta u 2016. go­di­ni po­ras­la je za de­vet pos­to, što je pr­vi go­diš­nji rast ci­ka­mat­nih je­ne ovog ple­me­ni­tog me­ta­la od 2012. go­di­ne.

Ci­je­na ti­je­kom ove go­di­ne, sma­tra­ju ana­li­ti­ča­ri, mo­gla bi zna­čaj­no ras­ti. Na­ime, pro­sjek pro­cje­na struč­nja­ka i inves­ti­cij­skih ba­na­ka u na­red­nih 12 mje­se­ci iz­no­si ne­što vi­še od 1300 do­la­ra za un­cu, od­nos­no de­se­tak pos­to vi­šu ne­go da­nas. “Ana­li­ti­ča­ri pro­cje­ne te­me­lje na či­nje­ni­ci da će 2017. bi­ti po­li­tič­ki i gos­po­dar­ski bur­na. S jed­ne stra­ne, ima­mo naj­av­lje­ni rast sto­pa u SAD-u, što je po­volj­no za rast do­la­ra, ali ne­ga­tiv­no za sek­tor inves­ti­cij­skih me­ta­la. Me­đu­tim, i u 2016. Fed je naj­a­vio po­di­za­nje re­fe­rent­nih ka­mat­nja­ka, pa se to do­go­di­lo tek u prosincu, a ci­je­na zla­ta u pr­voj po­lu­go­di­štu sko­či­la je 30 pos­to. Osim to­ga, oče­ku­je se da će ve­ći dio po­ve­ća­nja u prosincu iona­ko ‘po­jes­ti’ in­fla­ci­ja, sto­ga su re­al­ne ka­mat­ne sto­pe i da­lje vr­lo ni­ske”, ka­zao je Žic.

GORAN STANZL/PIXSELL

Da­vor Žic, di­rek­tor mar­ke­tin­ga i od­no­sa s jav­noš­ću Au­ro Do­mu­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.