Pro­šao no­vi plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom

Do­bro­vi­će­va po­bje­da Uo­či sjed­ni­ce glav­no je pi­ta­nje u če­mu je mi­nis­tar us­tra­jao

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Dvoj­be pos­to­je u ve­zi pi­ta­nja je li mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke us­tra­jao na sma­nji­va­nju ka­pa­ci­te­ta CGO

Uo­če­ki­va­nju Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom (PGO) ko­ji da­nas ide na Vla­du glav­no je pi­ta­nje što je ko­nač­no nji­me de­fi­ni­ra­no te ho­će­mo li bi­ti kaž­nje­ni za pro­bi­ja­nje ro­ka. Ma­lo kaš­nje­nje ve­za­no uz do­no­še­nje PGOa, na­vo­de iz Mi­nis­tar­stva re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU, ne­će zna­čaj­no utje­ca­ti na ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja iz sek­to­ra gos­po­da­re­nja ot­pa­dom jer “na­kon do­no­še­nja na Vla­di i EK tre­ba da­ti svo­je oči­to­va­nje na PGO”. Sli­je­dom usva­ja­nja PGOa u sklo­pu Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja 2014.2020. pla­ni­ra se, ka­žu, u 2017. po­kre­ta­nje ne­ko­li­ko po­zi­va za do­dje­lu bes­po­vrat­nih sred­sta­va. Iz mi­nis­tar­stva ko­je vo­di mi­nis­tri­ca Ga­bri­je­la Ža­lac još po­ru­ču­ju da je osim na­ve­de­nih po­zi­va u ti­je­ku i pro­ved­ba pro­jek­ta “Iz­grad­nja cen­tra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Bi­lja­ne do­nje“ko­ji je već ra­ni­je odo­bren za fi­nan­ci­ra­nje pu­tem OPKK. Ta­ko­đer, kroz OPKK oče­ku­je se nas­ta­vak fi­nan­ci­ra­nja pro­jek­ta, tj. fi­nan­ci­ra­nje dru­ge fa­ze “Us­pos­ta­va cje­lo­vi­tog i odr­ži­vog sus­ta­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom na po­dru­čju Ši­ben­sko – knin­ske žu­pa­ni­je – Žu­pa­nij­ski cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Bi­ka­rac“či­ja je pro­ved­ba za­po­če­la u ok­vi­ru Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Za­šti­ta oko­li­ša 2007.2013.

Ina­če, Hr­vat­ska je već mo­ra­la ima­ti plan ko­jim će do 2020. osi­gu­ra­ti da se 50% ko­mu­nal­nog ot­pa­da odvo­je­no pri­ku­pi u ku­ćans­tvi­ma i pre­os­ta­lih 50% obra­di, či­me bi se is­pu­nio i dru­gi cilj, a to je da se udio bi­oraz­gra­di­vog ot­pa­da ko­ji se od­la­že na od­la­ga­li­šta sma­nji na 35%. Ovo je ka­ko tvr­de struč­nja­ci iz Hr­vat­ske udru­ge za gos­po­da­re­nje opa­dom (HUGO) i HUPa mo­gu­će pos­ti­ći po­bolj­ša­njem sus­ta­va pri­mar­nog odva­ja­nja i uz po­moć 13 Cen­ta­ra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom. PGO u ko­nač­noj ver­zi­ji na­vod­no pre­dvi­đa da os­ta­nu za­vr­še­ni cen­tri Ma­riš­ći­na i Ka­šti­jun te Bi­lja­ne do­nje i Bi­ka­rac ko­ji su u vi­so­koj fa­zi re­ali­za­ci­je, no dvoj­be pos­to­je u ve­zi pi­ta­nja je li mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić us­tra­jao na sma­nji­va­nju pla­ni­ra­nih ka­pa­ci­te­ta os­ta­lih. Pri­je­por unu­tar stru­ke oko to­ga već du­že tra­je bu­du­ći da za PGO ni­je na­prav­lje­na teh­nič­ko­teh­no­lo­ška a ni eko­nom­ska ana­li­za za tre­nut­ne pri­jed­lo­ge mi­nis­tra, što su tra­ži­li i HUGO i HUP, a i EK. Na­kon sas­tan­ka HUPa kao jed­nog od so­ci­jal­nih part­ne­ra i mi­nis­tra Do­bro­vi­ća odr­ža­nog uo­či Bad­nja­ka ko­ji ni­je dao za­do­vo­lja­va­ju­ća objaš­nje­nja, po­nov­lje­ni su zah­tje­vi da se u PGO na­ve­du ci­lje­vi ko­ji su u skla­du sa EU dir­ke­ti­va­ma i pre­uze­tim obve­za­ma te je na­pi­sa­no ne­ga­tiv­no oči­to­va­nje na PGO. Ta­ko je on i ski­nut s dnev­nog re­da po­s­ljed­nje sjed­ni­ce Vla­de u 2016., uz uvjet da do slje­de­će sjed­ni­ce Do­bro­vi­će­vo Mi­nis­tar­stvo pos­tig­ne do­go­vor sa žu­pa­ni­ja­ma u po­gle­du sor­tir­ni­ca i ka­pa­ci­te­ta CGO, a is­to ta­ko i s HUPom ko­ji ima niz pri­mje­da­ba, a ključ­ni su zah­tje­vi da se u Plan vra­te svi cen­tri ko­ji su bi­li pla­ni­ra­ni, za­tim uvid u na­ve­de­ne ana­li­ze te rje­ša­va­nje pi­ta­nja in­dus­trij­skog ot­pa­da i mu­lja, kao i anu­li­ra­nje ci­lja od 40% za bi­oraz­gra­di­vi ot­pad jer to u EU ne pos­to­ji, pa je pre­ma struč­nja­ci­ma to bi­la još jed­na za­mjer­ka mi­nis­tro­vu pla­nu.

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar Sla­ven Do­bro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.