NAJVEĆA DO­BIT HEP-A NAJ­VE­ĆI GUBITAK INE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­du­zet­ni­ci obvez­ni­ci kon­so­li­da­ci­je su u 2015. os­tva­ri­li kon­so­li­di­ra­nu do­bit raz­dob­lja u iz­no­su od 8,1 mi­li­jar­du ku­na, pri če­mu je naj­ve­ću do­bit os­tva­ri­la HEP gru­pa u iz­no­su od 1,9 mi­li­jar­di ku­na, dok je naj­ve­ći gubitak raz­dob­lja is­ka­za­la Ina, 1,4 mi­li­jar­de ku­na, po­ka­zu­ju po­da­ci Fi­ne te­me­lje­ni na obra­đe­nim kon­so­li­di­ra­nim fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma, obja­vi­la je Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja (Fi­na). Po po­da­ci­ma ko­je iz­no­se, naj­ve­ću do­bit raz­dob­lja os­tva­ri­la je HEP gru­pa, i to u iz­no­su od 1,9 mi­li­jar­di ku­na, što je 15,1 pos­to od ukup­no os­tva­re­ne do­bi­ti raz­dob­lja svih obvez­ni­ka kon­so­li­da­ci­je. Na dru­gom je mjes­tu Adris gru­pa s do­bi­ti u iz­no­su 1,4 mi­li­jar­de ku­na, a sli­je­de Agro­kor s 1,2 mi­li­jar­de ku­na, HT s 941 mi­li­jun i Po­drav­ka s do­bi­ti raz­dob­lja u iz­no­su od 403 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti. Naj­ve­ći gubitak raz­dob­lja is­ka­za­la je Ina, 1,4 mi­li­jar­de ku­na, što je 29,5 pos­to ukup­nog gu­bit­ka raz­dob­lja svih obvez­ni­ka kon­so­li­da­ci­je. Na dru­gom je mjes­tu Ulja­nik plo­vid­ba s is­ka­za­nih 475,6 mi­li­ju­na ku­na gu­bit­ka raz­dob­lja, a sli­je­de Cros­co s 259,4 mi­li­ju­na ku­na, Atlant­ska plo­vid­ba go­to­vo 233 mi­li­ju­na ku­na te Bro­dos­plit s gu­bit­kom raz­dob­lja u iz­no­su od 160,5 mi­li­ju­na ku­na, po­ka­zu­ju po­da­ci Fi­ne za 2015. Naj­ve­će ukup­ne pri­ho­de u 2015. go­di­ni is­ka­zao je Agro­kor, i to u iz­no­su od 51,3 mi­li­jar­de ku­na, što je udio od 18,7 pos­to u ukup­nom pri­ho­du 584 po­du­zet­ni­ka, obvez­ni­ka kon­so­li­da­ci­je. Agro­kor je ta­ko u 2015. os­tva­rio go­to­vo po­lo­vi­cu (48,9 pos­to) od ukup­no 104,8 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da top pet po­du­zet­ni­ka obvez­ni­ka kon­so­li­da­ci­je. Na toj je lis­ti top pet po­du­zet­ni­ka, obvez­ni­ka kon­so­li­da­ci­je, po ukup­nom pri­ho­du na dru­gom mjes­tu Ina, s pri­ho­dom u 2015. od 20,6 mi­li­jar­di ku­na, a sli­je­de HEP gru­pa sa 14,6 mi­li­jar­di ku­na, Or­bi­co 9,7 mi­li­jar­di te Adris gru­pa s 8,7 mi­li­jar­di ku­na ukup­nog pri­ho­da.i.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.