U PROSINCU NAJSNAŽNIJI RAST U POSLJEDNJIH 5,5 GODINA

Gos­po­dar­stvo eurozone Do­bra od­skoč­na da­ska za dalj­nje ja­ča­nje opo­rav­ka u 2017.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gos­po­dar­stvo eurozone po­ras­lo je u prosincu naj­s­naž­ni­jim tem­pom u pet i pol godina dok u no­voj go­di­ni iz­gle­de za­sje­nju­je po­li­tič­ka ne­iz­vjes­nost, kons­ta­ti­ra­la je u sri­je­du u naj­no­vi­jem mje­seč­nom is­tra­ži­va­nju lon­don­ska tvrt­ka Mar­kit.

In­deks me­na­dže­ra na­ba­ve (PMI) za pri­vat­ni sek­tor eurozone po­ras­tao je u prosincu na 54,4 bo­da, što je nje­go­va naj­vi­ša vri­jed­nost od svib­nja 2011., ut­vr­di­li su u Mar­ki­tu, po­vi­siv­ši po­čet­nu pro­cje­nu nje­go­ve vri­jed­nos­ti za po­la in­dek­s­nog bo­da. U stu­de­nom PMI je iz­no­sio 53,9 bo­do­va. “Ko­nač­ni po­da­ci o PMIju sig­na­li­zi­ra­ju još snaž­ni­ji kraj 2016. ne­go što je bio slu­čaj s pre­li­mi­nar­nim pr­vim broj­ka­ma. Una­toč to­me, još se ne mo­že po­uz­da­no re­ći pred­stav­lja li ta­kav trend na­suš­no po­treb­nu od­skoč­nu da­sku za dalj­nje ja­ča­nje opo­rav­ka eurozone u 2017. Mno­go će to­ga ovi­si­ti u ovoj go­di­ni o po­li­tič­kim zbi­va­nji­ma”, is­ti­če glav­ni eko­no­mist Mar­ki­ta Chris Wil­li­am­son. Dok in­dus­tri­ji a u ne­što ma­njoj mje­ri i us­luž­nom sektoru na ru­ku ide sla­bi­ji euro, po­du­pi­ru­ći ino­zem­nu po­traž­nju, do­ma­ća po­traž­nja vje­ro­jat­no će u no­voj go­di­ni os­ta­ti pri­gu­še­na zbog po­li­tič­ke ne­iz­vjes­nos­ti, is­ti­če Wil­li­am­son.“Tre­nut­no kom­pa­ni­je ipak ig­no­ri­ra­ju po­li­tič­ke bo­jaz­ni, pa je ta­ko op­ti­mi­zam u us­luž­nom sektoru na naj­vi­šim ra­zi­na­ma u ne­kih pet godina”, do­da­je glav­ni eko­no­mist Mar­ki­ta. Me­đu fak­to­ri­ma ko­ji su, uz sla­bi­ji euro, pru­ža­li zna­čaj­nu po­dr­šku gos­po­dar­stvu eurozone na kra­ju 2016. Wil­li­am­son iz­dva­ja i po­ja­ča­no za­poš­lja­va­nje i po­ti­cajUs­luž­nom ne mje­re ECBa.

FOTOLIA

sektoru na ru­ku ide sla­bi­ji euro

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.