TVRT­KE LIVE GOOD I HIPERSFERA DOBILE PEČAT IZVRSNOSTI

EU iz­bor Live Good i Hipersfera do­bi­li priznanje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Čak dvi­je tvrt­ke iz Teh­no­lo­škog par­ka Za­greb no­se oz­na­ku kva­li­te­te Pečat izvrsnosti. Ri­ječ je o tvrt­ka­ma Live Good i Hipersfera. U druš­tvu tek ri­jet­kih tvrt­ki iz Hr­vat­ske ko­je no­se oz­na­ku kva­li­te­te Pečat izvrsnosti, od 2016. go­di­ne naš­le su se i dvi­je tvrt­ke iz Teh­no­lo­škog par­ka Ra­zvoj­ne agen­ci­je Za­greb. Pečat izvrsnosti oz­na­ka je kva­li­te­te ko­ja se do­dje­lju­je pri­jed­lo­zi­ma za fi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta pod­ne­se­ni­ma u ok­vi­ru ok­vir­nog pro­gra­ma EU za is­tra­ži­va­nje i ino­va­ci­je OBZOR 2020., a da­je se onim pro­jek­ti­ma ko­ji su za­do­vo­lji­li sve stro­ge kri­te­ri­je za oda­bir pro­je­ka­ta i do­dje­lu sred­sta­va pri­li­kom ocje­ne u ok­vi­ru pro­gra­ma OBZOR 2020., no ni­su mo­gli do­bi­ti sred­stva unu­tar dos­tup­nog pro­ra­ču­na iz po­zi­va na pod­no­še­nje pri­jed­lo­ga. Pe­ča­tom se oz­na­ča­va­ju obe­ća­va­ju­ći pri­jed­lo­zi pro­je­ka­ta ko­ji su do­volj­no do­bri za fi­nan­ci­ra­nje iz al­ter­na­tiv­nih iz­vo­ra (jav­nih ili pri­vat­nih) na na­ci­onal­noj, re­gi­onal­noj, europ­skoj ili me­đu­na­rod­noj ra­zi­ni. Na­ime, sva­ke se go­di­ne ti­su­će or­ga­ni­za­ci­ja u Eu­ro­pi pri­jav­lju­ju za su­dje­lo­va­nje u pro­gra­mu OBZOR 2020. Eu­rop­ska ko­mi­si­ja pro­vo­di je­dan od naj­te­me­lji­ti­jih pos­tu­pa­ka ocje­ne na svi­je­tu uz po­moć me­đu­na­rod­nih od­bo­ra neo­vis­nih struč­nja­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.