IPO HEP-a mo­gu­će je pro­ves­ti do kra­ja go­di­ne

Idu­ći ko­ra­ci Iz­mi­je­nje­ni Za­kon o vo­da­ma je go­tov, a tek tre­ba do­ni­je­ti za­kon o HEP-u

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

UVla­di nam po­t­vr­đu­ju da bi za IPO HEPa sve pri­pre­me mo­gle bi­ti go­to­ve u tre­ćem kvar­ta­lu ove go­di­ne. Inves­ti­cij­skoj jav­nos­ti pak to dje­lu­je pre­op­ti­mis­tič­no, ali ne i ne­mo­gu­će, jer HEP je tvrt­ka ko­ja je već iz­da­la obvez­ni­cu i inves­ti­to­ri­ma je poz­na­ta. No is­to ta­ko po­treb­no je pri­je IPOa mi­je­nja­ti Za­kon o vo­da­ma i do­ni­je­ti Za­kon o HEPu pa su re­alis­tič­ni­je pro- cje­ne da bi se IPO mo­gao do­go­di­ti kra­jem ove ili po­čet­kom slje­de­će go­di­ne. Iz­mje­ne u Za­ko­nu o vo­da­ma su de­fi­ni­ra­ne, a na­kon či­jeg će se usva­ja­nja HEPu omo­gu­ći­ti stje­ca­nje pra­va gra­đe­nja bez nak­na­da na čes­ti­ca­ma ko­je pred­stav­lja­ju jav­no do­bro, a na ko­ji­ma su sa­da sa­gra­đe­ne hi­dro­elek­tra­ne. S tim pro­ble­mom HEP je, ka­žu, još 2015. upoz­nao Vla­du i Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, uka­zao na neo­dr­ži­vost tak­vog sta­nja i Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de dos­ta­vio iz­mi­je­nje­ni za­kon. Sto­ga i nje­go­vo usva­ja­nje ne bi tre­ba­lo du­go tra­ja­ti.

A na Za­ko­nu o HEPu tek tre­ba po­če­ti ra­dit i u nje­mu će se ut­vr­dit ho­će li se ići u IPO jer ni­je is­klju­če­no da struč­nja­ci ut­vr­de da bi pri­hvat­lji­vi­je bi­lo dru­ga­či­je pri­ku­pi­ti ka­pi­tal. To bi mo­gao bi­ti sa­mo stra­te­ški part­ner. No za oče­ki­vat je ipak da će Vla­da os­ta­ti pri pla­ni­ra­noj ini­ci­jal­noj po­nu­di di­oni­ca – pro­da­ji 25 pos­to udje­la HEPa na bur­zi ili obav­lja­nju do­ka­pi­ta­li­za­ci­je u tom pos­tot­ku. U ide­la­nom slu­ča­ju uvi­jek bi dio ka­pi­ta­la tre­bao os­ta­ti u tvrt­ki za inves­ti­ci­je i ra­zvoj. No kod HEPa ta po­tre­ba i ni­je to­li­ko iz­ra­že­na jer zbog ve­li­kih do­bi­ti posljednjih godina HEP je ni­sko za­du­žen i po­lu­ga ni­je pro­blem.

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Vla­da os­ta­ti pri pla­ni­ra­noj ini­ci­jal­noj po­nu­di di­oni­ca – pro­da­ji 25 pos­to udje­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.