Banke ne pla­ni­ra­ju po­seb­ne kre­di­te za kup­nju di­oni­ca HEP-a

Re­pri­za 2007. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da kup­nja di­oni­ca kre­di­tom, zbog funk­ci­oni­ra­nja tr­ži­šta ka­pi­ta­la, ni­po­što ni­je pre­po­ruč­lji­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TOMISLAV PILI

Otom po­tom” - re­zi­me je raz­miš­lja­nja ba­na­ka na pi­ta­nje ho­će li kli­jen­ti­ma ponuditi na­mjen­ske kre­di­te za kup­nju di­oni­ca Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de (HEP). Vla­di­na naj­a­va da di­oni­ce pro­da gra­đa­ni­ma pod­sje­ti­la je na slič­na is­kus­tva iz 2007. ka­da je dio gra­đa­na di­zao kre­di­te ka­ko bi ku­pio di­oni­ce HTa i Ine. Da­rio Ga­brić, di­rek­tor ko­mu­ni­ka­ci­ja Er­ste banke is­ti­če da je u ovom tre­nut­ku pre­ura­nje­no go­vo­ri­ti o to­me, s ob­zi­rom na to da je jav­na po­nu­da sa­mo u naj­a­vi, bez kon­kret­ni­jih in­for­ma­ci­ja i za­kon­skog rje­še­nja. “Ako i ka­da do to­ga do­đe, sva­ka­ko će­mo raz­mo­tri­ti dos­tup­ne op­ci­je”, is­ti­če Ga­brić. Slič­no raz­miš­lja­ju i u ma­njim ban­ka­ma. Kris­ti­na Kri­čan­ski, di­rek­to­ri­ca sek­to­ra pos­lo­va sa sta­nov­niš­tvom Ken­t­ban­ke, ka­že ka­ko ne­ma­ju u pla­nu ponuditi po­seb­nu li­ni­ju kre­di­ta za kup­nju di­oni­ca HEP-a, ali da su svi do­bro­doš­li re­ali­zi­ra­ti ne­na­mjen­ski kre­dit. Pre­ma miš­lje­nju Dar­ka Br­bo­ro­vi­ća, pred­sjed­ni­ka Upra­ve OTP Inves­ta, re­al­no je oče­ki­va­ti in­te­res gra­đa­na za kup­nju di­oni­ca HEP-a, s ob­zi­rom na ni­ske ka­mat­ne sto­pe. “Pi­ta­nje je ko­li­ku će di­vi­den­du HEP is­pla­ći­va­ti, što tre­ba de­fi­ni­ra­ti”, is­ti­če Br­bo­ro­vić. Fi­nan­cij­ski struč­njak Vje­ko Pe­re­tić sma­tra ka­ko ku­po­vi­na di­oni­ca kre­di­tom - uz ne­poz­na­va­nje funk­ci­oni­ra­nja tr­ži­šta ka­pi­ta­la ni­po­što ni­je pre­po­ruč­lji­va.

M. LUKUNIĆ/PIXSELL

Ko­li­ku će di­vi­den­du HEP is­pla­ći­va­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.