No­va rad­na sku­pi­na

Pro­blem to­pli­nar­stva

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar­stvu

za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke os­no­va­lo je rad­nu sku­pi­nu za una­p­rje­đe­nje sek­to­ra to­pli­nar­stva. Rad­na sku­pi­na ju­čer je po­če­la s ra­dom. “Cilj nam je pos­ti­ći cje­lo­vi­ta rje­še­nja u sektoru to­pli­nar­stva ko­ja će omo­gu­ći­ti po­bolj­ša­nje sus­ta­va u svim seg­men­ti­ma, od pro­izvod­nje, dis­tri­bu­ci­je, do kraj­njih ko­ris­ni­ka, kao i po­bolj­ša­nje i ubr­za­nje inves­ti­ci­ja. To će­mo pos­ti­ći iz­mje­na­ma pos­to­je­ćeg za­ko­no­dav­nog ok­vi­ra. Ono što že­lim is­tak­nu­ti jest da će se no­va rje­še­nja te­me­lji­ti na svim struč­nim, prav­nim i eko­nom­skim pod­lo­ga­ma”, re­kao je An­te Či­ko­tić, dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke. Za­da­ća rad­ne sku­pi­ne je do­no­še­nje cje­lo­vi­tog rje­še­nja za sek­tor to­pli­nar­stva, uklju­ču­ju­ći iz­mje­ne Za­ko­na o tr­ži­štu to­plin­ske ener­gi­je, do­no­še­nje os­ta­lih po­treb­nih pro­pi­sa, kao i pri­pre­mu no­vog ok­vi­ra za inves­ti­ci­je u tom sektoru. Za sli­je­de­ću se­zo­nu gri­ja­nja bit će spre­man za­ko­no­dav­ni ok­vir, mo­de­li i pra­vil­ni­ci ko­ji­ma će se ri­je­ši­ti sva otvo­re­na pi­ta­nja u to­pli­nar­stvu, uklju­ču­ju­ći i pro­ble­ma­ti­ku raz­djel­ni­ka.

J.G./PIX

Rad­na sku­pi­na ba­vit će se i raz­djel­ni­ci­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.