Hr­vat­ska za ra­zvoj po­ten­ci­ja­la tre­ba još 1800 ro­bo­ta, ima­mo ih sve­ga 175

Upo­zo­re­nje HGK Pro­vo­di se ana­li­za i pro­cje­na eko­sus­ta­va ra­di stu­di­je iz­ve­di­vos­ti ka­ko bi se de­fi­ni­rao ra­zvoj ro­bo­ti­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - TANJA IVANČIĆ BELOŠEVIĆ/VL

Stva­ra se i po­tre­ba za do­dat­nim ka­drom ko­ji će mo­ći uprav­lja­ti ro­bo­ti­ma, ser­vi­si­ra­ti ih i, na­rav­no, pro­izvo­di­ti no­ve

Pro­cje­nju­je se da bi hr­vat­sko gos­po­dar­stvo, s ob­zi­rom na svo­ju ve­li­či­nu, tre­ba­lo ima­ti dvi­je ti­su­će ro­bo­ta, a pre­ma pro­cje­na­ma u Hr­vat­skoj ih tre­nu­tač­no ima 175, što do­volj­no go­vo­ri o ne­isko­ri­šte­nom po­ten­ci­ja­lu i po­tre­bi za do­dat­nim ra­zvo­jem i ula­ga­njem, is­ti­če Emil Ili­ja Pe­rić, vo­di­telj Odje­la za teh­no­lo­ški ra­zvoj i IT pri Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri.

HGK, na­ime, u su­rad­nji s Ino­va­cij­skim cen­trom Ni­ko­la Tes­la i Fa­kul­te­tom elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nal­s­tva, su­dje- lu­je u pro­jek­tu CROBOHUB. Tim pro­jek­tom že­li se us­pos­ta­vi­ti re­gi­onal­ni cen­tar kom­pe­ten­ci­ja za ro­bo­ti­ku u ok­vi­ru Ino­va­cij­skog cen­tra Ni­ko­la Tes­la (ICENT).

Tre­nu­tač­no se pro­vo­di ana­li­za i pro­cje­na eko­sus­ta­va, iden­ti­fi­ka­ci­ja ključ­nih su­di­oni­ka te se ra­di na stu­di­ji iz­ve­di­vos­ti ka­ko bi se de­fi­ni­rao ra­zvoj ro­bo­ti­ke. Pro­jekt bi tre­bao omo­gu­ći­ti umre­ža­va­nje na­ci­onal­nih i re­gi­onal­nih su­di­oni­ka kon­kret­nim ak­tiv­nos­ti­ma po­put ra­di­oni­ca i su­rad­nje s pro­izvod­nim tvrt­ka­ma u obli­ku iz­ra­de stu­di­ja slu­ča­ja, či­me će se pru­ži­ti in­for­ma­ci­je gos­po­dar­stve­ni­ci­ma ka­ko što učin­ko­vi­ti­je pri­mi­je­ni­ti ro­bo­ti­ku u svo­me pos­lo­va­nju.

“Su­prot­no uvri­je­že­nom miš­lje­nju da će ro­bo­ti za­mi­je­ni­ti pos­lo­ve lju­di, u če­t­vr­tom in­dus­trij­skom do­bu (in­dus­tri­ja 4.0) stva­ra se po­tre­ba za do­dat­nim ka­drom ko­ji će mo­ći uprav­lja­ti ro­bo­ti­ma, ser­vi­si­ra­ti ih i, na­rav­no, pro­izvo­di­ti no­ve”, is­ti­če Pe­rić i do­da­je ka­ko je u po­gle­du ro­bo­ti­ke još ne­do­volj­no is­tra­že­no i de­fi­ni­ra­no po­dru­čje u pro­izvod­nom pro­ce­su ko­je se od­no­si na su­rad­nju čo­vjek – ro­bot. Mno­gi ak­te­ri u gos­po­dar­stvu ko­ji se ba­ve pro­izvod­njom, ro­bo­te ne vide kao pri­jet­nju, sma­tra Pe­rić.

“Uz­me­mo li u ob­zir sta­nje do­ma­ćeg gos­po­dar­stva, ne­dos­ta­tak kva­li­fi­ci­ra­ne rad­ne sna­ge ili rad­ne sna­ge op­će­ni­to, uz ni­ske pla­će, ro­bo­ti­za­ci­ja se mo­že vi­dje­ti kao je­dan od na­čin po­ve­ća­nja pro­duk­tiv­nos­ti, ili čak kao je­di­ni – sma­tra Pe­rić i do­da­je da HGK pro­jek­tom nas­to­ji do­ći do kon­kret­nih po­da­ta­ka o upo­tre­bi ro­bo­ta i po­tre­ba­ma tvrt­ki za dalj­njom auto­ma­ti­za­ci­jom pro­izvod­nih pro­ce­sa. – Is­tra­ži­va­nje ro­bo­ti­ke u Hr­vat­skoj iz­u­zet­no je važ­no za na­šu bu­duć­nost”, na­gla­ša­va Pe­rić.

FOTOLIA

Ro­bo­ti ne­će za­mi­je­ni­ti lju­de, sa­mo će do­ves­ti do ra­zvo­ja no­vih po­treb­nih vje­šti­na na tr­ži­štu rada

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.