Na pr­voj igri ra­di­li su oko 2500 sa­ti

Star­tup Igre su im u tu­ris­tič­koj po­nu­di Za­gre­ba, a pro­jek­tom '17 pri­ča za 17 dvo­ra­ca' ši­re se i na os­ta­le žu­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Po­mo­ću iga­ra že­le bo­lje po­ve­za­ti lju­de te ih ko­ris­ti­ti u kor­po­ra­tiv­nom okru­že­nju, a u po­nu­di ima­ju de­set iga­ra raz­nih te­ma i for­ma­ta

Star­tup Ter­ri­ble Cre­ati­ons osmiš­lja­va i or­ga­ni­zi­ra ne­sva­kod­nev­ne igre s uživ­lja­va­njem u ulo­ge. Ka­ko ka­že Mi­ros­lav Wran­ka, je­dan od čla­no­va star­tup ti­ma pri­je dvi­je go­di­ne od­lu­či­li su po­kre­nu­ti i biz­nis te po­če­ti za­ra­đi­va­ti igra­ju­ći se i na­go­va­ra­ju­ći dru­ge na igra­nje.

“Ide­ja je bi­la stvo­ri­ti ko­mor­nu igru u ko­joj bi mo­gli su­dje­lo­va­ti i oni ko­ji ni­kad ni­su ni ču­li za igre s uživ­lja­va­njem u ulo­ge. Kao te­mu smo oda­bra­li ma­fi­ju jer je ri­ječ o po­pu­lar­nom žan­ru”, ka­že Wran­ka. Na di­zaj­ni­ra­nje, iz­ra­du, ra­zvoj i tes­ti­ra­nje na­še pr­ve igre Fa­mi­glia Bo­ni­fa­cio: Il Pri­mo utro­ši­li su oko 2500 rad­nih sa­ti. Kad su vi­dje­li da stvar funk­ci­oni­ra, na­pra­vi­li su još dvi­je igre u is­tom svi­je­tu Fa­mi­glia Bo­ni­fa­cio: Ve­čer pri­je i Fa­mi­glia Bo­ni­fa­cio: Ca­si­no For­tu­na os­la­nja­ju­ći se na ma­te­ri­jal već stvo­ren za Il Pri­ma. “Da­nas u po­nu­di ima­mo vi­še od de­set iga­ra raz­nih te­ma i for­ma­ta, ko­je smo odi­gra­li vi­še od 50 pu­ta u Hr­vat­skoj i ino­zem­s­tvu i kroz ko­je je proš­lo vi­še od 300 je­dins­tve­nih igra­ča. Ta­ko­đer, za 40 su­di­oni­ka ne­dav­no odr­ža­nog Po­drav­ki­nog Fo­od Hac­kat­ho­na ra­zvi­li smo i iz­ve­li igru Ci­bo­ar­he­olo­zi, vre­men­ski agen­ti”, ot­kri­va Wran­ka. Na­ime, oni že­le po­mo­ću igre bo­lje po­ve­za­ti lju­de i ko­ris­ti­ti ih u kor­po­ra­tiv­nom okru­že­nju. Uvje­re­ni su da su nji­ho­ve igre, zbog je­dins­tve­ne at­mo­sfe­re i do­živ­lja­ja ko­je stva­ra­ju od­li­čan džep­ni te­am bu­il­ding i je­dins­tven alat za networ­king, na­ro­či­to u si­tu­aci­ja­ma kad tre­ba br­zo po­ve­za­ti lju­de ko­ji se uop­će ne poz­na­ju ili kao na­gra­da za za­pos­le­ni­ke.

“S vre­me­nom ih na­mje­ra­va­mo una­pri­je­di­ti u ala­te za eva­lu­aci­ju, tre­ning i edu­ka­ci­ju. Vi­di­mo fan­tas­tič­ne mo­guć­nos­ti za obo­ga­ći­va­nje tu­ris­tič­ke po­nu­de uni­kat­nim, po mje­ri kro­je­nim sa­dr­ža­jem ko­ji će omo­gu­ća­va­ti upoz­na­va­nje s po­vi­jes­nim, kul­tur­nim i dru­gim zna­me­ni­tos­ti­ma uče­njem iz pr­ve ru­ke. Već smo uš­li u tu­ris­tič­ku po­nu­du Za­gre­ba, u sklo­pu pa­ke­ta agen­ci­je Re­al Cro­atia, a u tom smje­ru ide i naš pro­jekt 17 pri- ča za 17 dvo­ra­ca ko­jim že­li­mo po­mo­ću iga­ra s uživ­lja­va­njem u ulo­ge po­mo­ći u re­vi­ta­li­za­ci­ji i pos­ti­za­nju eko­nom­ske sa­mo­odr­ži­vos­ti 17 dvo­ra­ca, ut­vr­da i dru­gih for­ti­fi­ka­cij­skih obje­ka­ta obi­te­lji Fran­ko­pan u Pri­mor­sko-go­ran­skoj žu­pa­ni­ji”, ka­že Wran­ka. Čla­no­vi ti­ma Lu­ci­ja Tan­cer Mi­ho­ko­vić, Va­tros­lav Je­lo­vi­ca, Oz­ren Mar­ti­no­vić, Ma­ti­ja Mi­ho­ko­vić i Mi­ros­lav Wran­ka na igra­ma ra­de od 2014. i svi u di­zaj­ni­ra­nju i vo­đe­nju iga­ra ima­ju vi­še­go­diš­nje is­kus­tvo.

“U idu­ćih go­di­nu da­na sva­ka­ko že­li­mo po­kre­nu­ti pi­lot pro­jekt za 17 pri­ča te pro­da­ti što vi­še iz­ved­bi na­ših iga­ra. Do pro­sin­ca idu­će go­di­ne že­li­mo os­tva­ri­va­ti do­volj­no pri­ho­da za za­poš­lja­va­nje bar jed­ne oso­be na pu­no rad­no vri­je­me. I na­rav­no, na­pre­do­va­ti sva­ko­ga da­na u sva­kom po­gle­du. Na­še igre pru­ža­ju je­dins­tve­no, ne­sva­ki­daš­nje is­kus­tvo, a mo­gu bi­ti pri­la­go­đe­ne raz­nim po­tre­ba­ma, že­lja­ma i svr­ha­ma. To su igre ko­je će­te pam­ti­ti”, za­klju­ču­je Wran­ka.

T. J. JEMRIĆ

Oz­ren Mar­ti­no­vić, Va­tros­lav Je­lo­vi­ca, Ma­ti­ja Mi­ho­ko­vić, Lu­ci­ja Tan­cer Mi­ho­ko­vić, Mi­ros­lav Wran­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.