Đu­ro Đa­ko­vić ugo­vo­rio no­vi po­sao

Do­dat­na is­po­ru­ka Za Fran­cu­ze ra­de va­go­ne vri­jed­ne 23 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Đu­ro

Đa­ko­vić Spe­ci­jal­na vo­zi­la i fran­cu­ski na­ru­či­telj Atir Ra­il ugo­vo­ri­li su u uto­rak do­dat­ne is­po­ru­ke pret­hod­no ugo­vo­re­nih spe­ci­jal­nih va­go­na cis­ter­ni se­ri­je Zac­ns, u vri­jed­nos­ti od 23 mi­li­ju­na ku­na, pri­op­će­no je u sri­je­du iz Đu­ro Đa­ko­vić Gru­pe, u sklo­pu ko­je pos­lu­je tvrt­ka Spe­ci­jal­na vo­zi­la. Do­dat­ne ko­li­či­ne va­go­na će bi­ti is­po­ru­če­ne ti­je­kom tre­ćeg kvar­ta­la 2017. go­di­ne.

Va­go­ni ti­pa Zac­ns re­zul­tat su vlas­ti­tog ra­zvo­ja, pro­izve­de­ni su od ne­hr­đa­ju­ćih ma­te­ri­ja­la uz pri­mje­nu pro­izvod­ne opre­me no­ve ge­ne­ra­ci­je ko­jom je tvrt­ka u me­đu­vre­me­nu za­okru­ži­la pro­izvod­ne pro­ce­se, na­vo­di se u pri­op­će­nju.Ina­če, Gru­pa­ci­ja Đu­ro Đa­ko­vić je u pr­vih de­vet mje­se­ci 2016. za­bi­lje­ži­la gubitak od 10,4 mi­li­ju­na ku­na, što je sma­nje­nje gu­bit­ka za 74,4 pos­to u od­no­su na is­to raz­dob­lje la­ni ka­da je iz­no­sio 40,8 mi­li­ju­na ku­na, po­ka­zu­ju po­da­ci iz fi­nan­cij­skog iz­vješ­ća. pd

IVICA GALOVIĆ/PIXSELL

Is­po­ru­ka va­go­na u 3. kvar­ta­lu 2017. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.