Slo­ve­ni­ja od­ga­đa pro­da­ju NLB-a

Kom­pro­mis Ban­ka je na zah­tjev Bruxel­le­sa tre­ba­la bi­ti pro­da­na 2017.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slje­de­ćih tje­da­na Slo­ve­ni­ja će po­ku­ša­ti do­bi­ti su­glas­nost EK o od­go­di pro­da­je No­ve ljub­ljan­ske banke (NLB). Pred­stav­ni­ci EK po­sje­ti­li su Slo­ve­ni­ju u prosincu, za­ni­ma­ju­ći se je­su li pla­no­vi za pro­da­ju banke us­po­re­ni, pri če­mu su slo­ven­sku stra­nu opo­me­nu­li da ako že­li pro­mi­je­ni­ti pla­no­ve mo­ra u što kra­te ćem ro­ku po­kre­nu­ti od­go­va­ra­ju­ći pos­tu­pak, pi­še De­lo.

Ne­ko­li­ko su­go­vor­ni­ka lis­ta po­t­vr­di­lo je nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je da se pri­pre­ma pos­ti­za­nje do­go­vo­ra o od­go­di pro­da­je NLBa. Ban­ka bi, kao što je poz­na­to, u skla­du s oba­ve­za­ma pre­ma Bruxel­le­su, tre­ba­la bi­ti pro­da­na do kra­ja ove go­di­ne.

Ka­ko objaš­nja­va De­lo, slo­ven­ske vlas­ti že­le ban­ku pri­je pro­da­je “očis­ti­ti od svih obve­za” jer bi po­ten­ci­jal­ni ku­pac ne­jas­no­će si­gur­no uklju­čio u ci­je­nu. Ta­ko­đer, ne­ki struč­nja­ci su u prosincu upo­zo­ri­li vla­du na po­je­di­na ne­ri­je­še­na prav­na pi­ta­nja ko­ja mo­gu ima­ti zna­ča­jan utje­caj na pro­daj­nu ci­je­nu.

PD

Vla­da že­li NLB očis­ti­ti od svih obve­za ko­je utje­ču na ci­je­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.