KINEZI NAJAVILI BRŽE RADOVE NA AUTOCESTI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Di­na­mi­ka ra­do­va na iz­grad­nji cr­no­gor­ske auto­ces­te Bar – Bo­lja­re ove go­di­ne će bi­ti zna­čaj­no br­ža, pri­op­ći­li su iz ki­ne­ske kom­pa­ni­je CRBC, jer su, ka­ko objaš­nja­va­ju, la­ni po­če­li radove na ključ­nim objek­ti­ma pri­ori­tet­ne di­oni­ce auto­ces­te i do­bi­li gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Tre­nut­no je an­ga­ži­ra­no 1500 rad­ni­ka, a proš­le go­di­ne pro­bi­je­no je 520 me­ta­ra tu­ne­la Vje­ter­nik. Po­če­li su ra­do­vi i na mos­tu Mo­ra­či­ca ko­ji će bi­ti dug 960 me­ta­ra, a najveća vi­si­na stu­po­va iz­no­sit će 161 me­tar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.