Po­ve­zan s azij­skom kri­mi­nal­nom or­ga­ni­za­ci­jom?

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Cen­tar za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo ot­krio je Stat­hi­so­vu po­ve­za­nost s ma­le­zij­skim po­du­zet­ni­kom Wei Seng Phu­aom, uhi­će­nim u Las Ve­ga­su zbog or­ga­ni­zi­ra­nja lan­ca ile­gal­nog kla­đe­nja te mut­nih pos­lo­va u Cr­noj Go­ri. FBI je op­tu­žio Phu­au da je ile­gal­nim kla­đe­njem ste­kao oko 300 mil. do­la­ra, a po­ve­za­li su ga i s kri­mi­nal­nom or­ga­ni­za­ci­jom 14K Tri­ad. U Cr­noj Go­ri Phua je bio suv­las­nik tvrt­ke First Se­afront Es­ta­te, ko­ju je os­no­va­la kom­pa­ni­ja Gol­den Es­ta­te, s iz­vr­š­nim di­rek­to­rom Stat­hi­som.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.