Šef di­plo­ma­ci­je os­ta­je bez di­oni­ca Exxo­na

Spri­je­čen su­kob in­te­re­sa Naf­t­ni div i Rex Til­ler­son do­go­vo­ri­li pre­kid svih fi­nan­cij­skih ve­za

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Naf­t­ni div ExxonMo­bil i kan­di­dat za ame­rič­kog še­fa di­plo­ma­ci­je Rex Til­ler­son spo­ra­zu­mje­li su se o pre­ki­du svih fi­nan­cij­skih ve­za zbog nje­go­ve no­ve po­li­tič­ke ka­ri­je­re. Ka­ko bi spri­je­čio su­kob in­te­re­sa, spo­ra­zu­mom je odre­đe­no da Til­ler­son na če­lu Exxo­na posljednjih 11 godina pro­da svih 600.000 di­oni­ca ko­je po­sje­du­je, tre­nut­no vri­jed­nih 55 mi­li­ju­na do­la­ra. K to­me, dva mi­li­ju­na di­oni­ca vri­jed­nih 182 mi­li­ju­na do­la­ra ko­je po­ten­ci­jal­ni dr­žav­ni taj­nik tre­ba do­bi­ti do 2026. pre­ni­jet će na neo­vis­nu zak­la­du.

Til­ler­son je odus­tao i od bo­nu­sa od 4,1 mi­li­jun do­la­ra u go­to­vi­ni ko­ji mu je tre­bao “sjes­ti” u slje­de­će tri go­di­ne. Pos­tu­pak sas­lu­ša­nja Til­ler­so­na pred se­nat­skim vanj­sko­po­li­tič­kim od­bo­rom po­či­nje 11. si­ječ­nja.

REUTERS

Rex Til­ler­son bio je na če­lu kom­pa­ni­je 11 godina

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.