STJUARDESE BRITISH AIRWAYSA

U ŠTRAJKU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ka­bin­sko osob­lje British Airwaysa naj­a­vi­lo je da će 10. si­ječ­nja stu­pi­ti u dvod­nev­ni štrajk na­kon što je nji­hov sin­di­kat od­bio po­nu­du Upra­ve o po­vi­ši­ci pla­će. Ra­di se o osob­lju ko­je je za­pos­le­no kao dio “mje­šo­vi­te flo­te” bri­tan­skoh zrač­nog pri­je­voz­ni­ka. Ra­di se o za­pos­le­ni­ci­ma ko­ji ima­ju lo­ši­je ugo­vor­ne uvje­te od du­go­go­diš­njih za­pos­le­ni­ka. British Airways je pak is­tak­nuo ka­ko je tek 15 pos­to ka­bin­skog osob­lja sin­di­kal­no or­ga­ni­zi­ra­no, pa ra­de na pla­nu ka­ko da li­ni­je ne bu­du u pre­ki­du, a put­ni­ci stig­nu do svo­jih odre­di­šta, pre­no­si Reuters.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.