OD TVORNICE U MEKSIKU

FORD ODUS­TAO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sve­ga ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je iz­a­bra­ni pred­sjed­nik Do­nald Trump “za­gr­mio” na Ge­ne­ral Mo­tors zbog pro­izvod­nje u Meksiku, Ford je naj­a­vio da odus­ta­je od pla­no­va grad­nje tvornice u toj zem­lji. Umjes­to ula­ga­nja u dr­ža­vi San Lu­is Po­to­si vri­jed­nog 1,6 mi­li­jar­di do­la­ra, Ford će no­vu tvor­ni­cu vri­jed­nu 700 mi­li­ju­na do­la­ra otvo­ri­ti u Flat Roc­ku u dr­ža­vi Mic­hi­gan. Tvor­ni­ca će pro­izvo­di­ti elek­trič­ne i hi­brid­ne auto­mo­bi­le, a za­poš­lja­vat će 700 rad­ni­ka. Mek­sič­ki mi­nis­tar gos­po­dar­stva iz­ra­zio je ža­lje­nje zbog For­do­ve od­lu­ke, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.