Umjes­to ‘za­li­ha za lo­ša vre­me­na’ ro­je se ri­zi­ci ras­tu­ćih pro­ra­čun­skih obve­za

Sa­kup­lja­nje ri­zi­ka Uz ve­će ra­sho­de za pla­će, ute­ge za pro­ra­čun 2017. i idu­ćih godina do­no­se naj­av­lje­ni šo­ping u voj­nom zra­ko­plov­s­tvu i no­vi za­kon o bra­ni­te­lji­ma, a tu su i ri­zi­ci pos­to­je­ćih ili no­vih spo­ro­va, od onog s Mo­lom (Ina), s ban­ka­ma (CHF kre­di­ti)

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Glav­ni pos­lo­vi ko­je je Vla­da odra­di­la u pr­va dva mje­se­ca man­da­ta bi­li su po­rez­na re­for­ma i pro­ra­čun pa je i Vla­di­nim “za­pos­le­ni­kom mje­se­ca” (i za stu­de­ni i za pro­si­nac) premijer An­drej Plen­ko­vić ne­dav­no pro­gla­sio mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća. U me­đu­vre­me­nu je neo­če­ki­va­no otvo­re­na pri­ča o pla­nu re­ot­ku­pa Mo­lo­vih di­oni­ca Ine i to pro­da­jom 25 pos­to Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de, pa su i me­dij­ski re­flek­to­ri sad vi­še okre­nu­ti ne­kim dru­gim čla­no­vi­ma Vla­de. ta­ko se sa­da u Ka­tan­či­će­voj, uz stra­te­gi­ju uprav­lja­nja jav­nim du­gom, u mi­ru pri­pre­ma pr­va ovo­go­diš­nja ope­ra­ci­ja za­du­ži­va­nja jer već u ve­lja­či na na­pla­tu dos­pi­je­va 5,5 mi­li­jar­di ku­na obvez­nič­kog du­ga ku­na ko­ji tre­ba re­fi­nan­ci­ra­ti.

To što je za­miš­lje­no da se vra­ća­nje Ine u hr­vat­sko vlas­niš­tvo ne fi­nan­ci­ra du­gom, sa­mo zna­či jed­nu pri­jet­nju ma­nje za pro­ra­čun i de­fi­cit, a on­da i dug. Na­kon što je 2016. do­ni­je­la ve­ći rast BDPa od i osjet­no ma­nji fi­skal­ni de­fi­cit, a ra­zi­na jav­nog du­ga, za pro­mje­nu, na­po­kon za­bi­lje­ži­la go­diš­nji pad, pro­ra­čun­ski su se ape­ti­ti opet raz­ma­ha­li. Na to je ovih da­na upo­zo­rio i gu­ver­ner Bo­ris Vuj­čić go­vo­re­ći o pri­bli­ža­va­nju kra­ju ere ni­skih ka­ma­ta na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma. “Fi­skal­na bi po­li­ti­ka u 2017. pr­vi put na­kon iz­bi­ja­nja kri­ze do­is­ta mo­gla pos­ta­ti eks­pan­ziv­na. Nas­ta­vi li se ta­ko i na­kon 2017. pro­pus­tit će se pri­li­ka da se u do­brim vre­me­ni­ma stvo­ri dos­ta­tan fi­skal­ni pros­tor za ne­ka bu­du­ća lo­ša vre­me­na”, re­kao je.

No­ve mi­ne za pro­ra­čun

Naz­na­ka stva­ra­nja za­li­ha za lo­ša vre­me­na za­sad ne­ma. Upra­vo su­prot­no, ro­je se no­ve obve­ze i po­ve­ća­va broj po­ten­ci­jal­nih mi­na za pro­ra­čun ove i/li idu­ćih godina. Na­kon što je “obram­be­ni” pro­ra­čun ove go­di­ne po­deb­ljan za oko 400 mil. ku­na, u tom re­so­ru ula­ga­nja u na­oru­ža­va­nje i po­rast ra­sho­da tek sli­je­de. Dr­žav­ni vrh naj­a­vio je na­ba­vu no­vih borbenih zrakoplova. U ne­koj od ak­tu­al­nih op­ci­ja taj bi šo­ping mo­gao sta­ja­ti i vi­še od mi­li­jar­du eura op­te­re­ću­ju­ći pro­ra­ču­ne idu­ćih godina (po­go­to­vo ra­ču­na li se sku­po odr­ža­va­nje) za oko mi­li­jar­du ku­na go­diš­nje. Uz to, ovih da­na iz voj­nog se re­so­ra pak ču­ju i apeli o “alarmantnom stanju” flo­te helikoptera. Mi­nis­tar Z. Ma­rić i da­lje go­vo­ri da se s pi­ta­njem na­ba­ve borbenih zrakoplova “ne tre­ba žu­ri­ti” te da će oko du­go­roč­ne stra­te­gi­je i pla­na Oru­ža­nih sna­ga još bi­ti go­vo­ra.

Ipak do­go­vor oko CHF-a

No, nje­go­vu ocje­nu ka­ko “ni­je ne­što pre­tje­ra­no po­pust­ljiv” na kuš­nju bi već usko­ro mo­gao sta­vi­ti i no­vi za­kon o bra­ni­te­lji­ma ko­ji bi na pr­vo či­ta­nje u Sa­bor tre­bao već u pr­vom kvar­ta­lu. Još se ne ot­kri­va­ju de­ta­lji, ali iz­vjes­no je da će on u na­do­la­ze­ćim go­di­na­ma po­ve­ća­ti tro­ško­ve na ra­čun pra­va bra­ni­te­lja.

I kod ra­sho­da za pla­će za­pos­le­nih u dr­žav­nim i jav­nim služ­ba­ma u 2017. pi­ta­nje je sa­mo ko­li­ko će oni bi­ti ve­ći od pla­na. Ko­ra­ci po­ve­ća­nja plaća do­go­vo­re­ni s dr­žav­nos­luž­be­nič­kim sin­di­ka­ti­ma (po 2% u ve­lja­či, ko­lo­vo­zu i stu­de­nom) će se, pre­ma ne­dav­noj od­lu­ci Vla­de, pri­mi­je­ni­ti i za jav­nos­luž­be­nič­ke. Fi­nan­cij­ski efekt to­ga pro­cje­nju­je se na pri­bliž­no mi­li­jar­du ku­na u ovoj go­di­ni, a do­go­di­ne sli­je­di pu­ni go­diš­nji efekt 6% po­ve­ća­nja. Već 26. ovog mje­se­ca is­tje­če rok pro­du­lje­ne pri­mje­ne ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra za jav­ne služ­be. S dr­ža­vom ima­ju još ne­ri­je­še­nih pro­ble­ma ve­za­nih uz spo­ra­zum i rast plaća (pi­ta­nje 2016. te ko­nver­gen­ci­je s pla­ća­ma u gos­po­dar­stvu), a ho­će li no­vi po­ku­šaj do­go­vo­ra us­pje­ti ili će se obis­ti­ni­ti pri­jet­nje tuž­ba­ma vri­jed­nim mi­li­jar­de ku­na, ne zna se.

No, ri­zi­ka po sud­skim spo­ro­vi­ma ne manj­ka ni mi­mo to­ga. Je­dan od njih je ar­bi­tra­ža ko­ju je u Washingtonu zbog Ine po­kre­nuo Mol. Mno­gi dr­že da tu Ma­đa­ri sto­je znat­no bo­lje ne­go u ar­bi­tra­ži u Že­ne­vi, a ne­dav­no je i taj pra­vo­ri­jek is­pao u nji­ho­vu ko­rist. Za­to se oče­ku­je da bi Mol i u razgovorima s Vla­dom o ot­ku­pu nje­go­va udje­la u Ini ugra­dio po­lo­vi­cu od ukup­no oko če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na pro­ci­je­nje­na iz­no­sa spora.

U spo­re­nju s ban­ka­ma oko ko­nver­zi­je CHF kre­di­ta, pak, oče­ku­je se ipak da će se ići u smje­ru do­go­vor­nog rje­še­nja, ali to opet ni­je bez utje­ca­ja na pro­ra­čun. Ko­nač­no, sre­di­oče­ki­va­nog nom ruj­na Slo­ve­ni­ja je tu­ži­la Hr­vat­sku na Eu­rop­skom su­du za ljud­ska pra­va u Stra­sbo­ur­gu sma­tra­ju­ći da se u spo­ro­vi­ma zbog kre­dit­nih du­go­va hr­vat­skih tvrt­ki pre­ma Ljub­ljan­skoj ban­ci kr­šio sud­ski pos­tu­pak. Osim što će do pr­vog oči­to­va­nja su­da pro­ći ba­rem dvi­je go­di­ne, u tom spo­ru te­škom 360 mil. eura Hr­vat­ska na­vod­no ipak ima so­lid­ne adu­te.

TEK ŠTO JE NAJAVLJENA NABAVA BORBENIH ZRAKOPLOVA VRI­JED­NIH MI­LI­JAR­DE KU­NA, ČU­LI SU SE I APELI O ‘ALARMANTNOM STANJU’ FLO­TE HELIKOPTERA

U RAZGOVORIMA O

UDJELU U INI, MOL ĆE U CI­JE­NU ZACIJELO UGRADITI I PO­LO­VI­CU ARBITRAŽNOG SPORA U WASHINGTONU, TJ. OKO 2 ML­RD. KU­NA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.