Ni­je član, ne­go pred­sjed­nik Upra­ve

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

U tek­s­tu “Hr­vat­ske di­oni­ce iz­nje­dri­le fon­dov­ske po­bjed­ni­ke” objav­lje­nom u Pos­lov­nom dnev­ni­ku 2. si­ječ­nja po­greš­no je na­ve­de­no ime druš­tva ko­jem je na­ziv KD Lo­cus­ta fon­do­vi, a ne KD Inves­t­ments. Ta­ko­đer, Zvo­ni­mir Ma­rić ni­je član Upra­ve KD Lo­cus­ta fon­do­va, već pred­sjed­nik Upra­ve. Is­pri­ča­va­mo se g. Ma­ri­ću i či­ta­te­lji­ma na ne­na­mjer­noj po­greš­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.