Kroz rje­ša­va­nje raz­li­či­tih za­da­ta­ka sa­mi ot­kri­va­li smjer pro­fe­si­onal­nog ra­zvo­ja

Pro­tiv pre­dra­su­da Me­tro nas­to­ji do­pri­ni­je­ti uklju­či­va­nju mla­dih oso­ba s inva­li­di­te­tom u pos­lov­nu za­jed­ni­cu

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

i su­rad­ni­ka ne­što no­vo na­uče te da unu­tar kom­pa­ni­je nas­ta­ve po­ti­ca­ti iz­ra­ža­va­nje in­di­vi­du­al­nih po­seb­nos­ti i raz­li­ka. Po­du­zet­nič­ka mre­ža Me­tro Cash & Car­ryja (MCC) ko­ja bro­ji vi­še od 20 mi­li­ju­na ku­pa­ca te go­to­vo mi­li­jar­du kraj­njih po­tro­ša­ča uka­zu­je na to da ME­TRO ima glo­bal­no re­le­vant­nu ulo­gu u pro­na­la­sku od­go­vo­ra na su­vre­me­ne svjet­ske i lo­kal­ne iz­a­zo­ve. Sto­ga, po­sje­do­va­nje jed­ne od naj­ve­ćih svjet­skih po­du­zet­nič­kih mre­ža obve­zu­je Me­tro da u svo­je pos­lo­va­nje uklju­či sva zna­čaj­na na­če­la so­ci­oeko­nom­skog odr­ži­vog ra­zvo­ja i druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja, po­ru­či­la je. Za ra­zvoj druš­tva, po­šti­va­nje ljud­skih pra­va i oču­va­nje oko­li­ša ključ­na je kul­tu­ra od­go­vor­nog po­du­zet­niš­tva ko­ja pos­ta­je uvjet bez ko­jeg po­du­ze­ća ne mo­gu za­uze­ti že­lje­nu po­zi­ci­ju na tr­ži­štu.

Uva­ža­va­nje raz­li­či­tos­ti

“Tvrt­ka Me­tro Cash & Car­ry Hr­vat­ska broj­nim pro­jek­ti­ma i ini­ci­ja­ti­va­ma nas­to­ji po­zi­tiv­no dje­lo­va­ti, ka­ko na druš­tvo, ta­ko i na ra­zvoj ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka u Hr­vat­skoj. Me­tro pu­tem me­đu­na­rod­nih pro­gra­ma, kao što su Cro­ssing Bor­ders i ME­TRO Po­ten­ti­als Re­ady2Le­ad, za­poš­lja­va i ra­zvi­ja mla­de po­ten­ci­ja­le. Zbog in­ter­na­ci­onal­nog ka­rak­te­ra, oba pro­gra­ma su se po­ka­za­la kao iz­vr­s­ni mo­de­li raz­mje­ne prak­tič­nih is­kus­ta­va i ra­zvo­ja pro­fe­si­onal­nih kom­pe­ten­ci­ja za­pos­le­ni­ka. Is­kus­tvo ži­vo­ta i rada u dru­gim kul­tu­ra­ma ne­upit­no do­pri­no­se ra­zu­mi­je­va­nju i po­što­va­nju raz­li­či­tos­ti, ali i usva­ja­nju in­k­lu­ziv­nih vri­jed­nos­ti ko­je Me­tro Cash & Car­ry nje­gu­je u svom pos­lo­va­nju. Kao vo­de­ći ve­le­tr­go­vac u HoReCa seg­men­tu, Me­tro ra­ci­onal­nim i od­go­vor­nim sma­nje­njem ot­pi­sa kroz op­ti­mi­zi­ra­no uprav­lja­nje rob­nim za­li­ha­ma i do­ni­ra­njem pro­izvo­da že­li pos­ta­vi­ti vi­sok stan­dard za eko­lo­ški i so­ci­jal­no osvi­je­šte­no po­na­ša­nje u sektoru tr­go­vi­ne”, sma­tra Bu­če­vić. Nas­ta­vi­la je i da je ak­tu­al­na mi­grant­ska kri­za s ko­jom se Eu­ro­pa su­sre­će je­dan od naj­ve­ćih iz­a­zo­va te je Me­tro Gru­pa pre­poz­na­la ka­ko na nje­nom rje­ša­va­nju udru­že­no mo­ra­ju ra­di­ti me­đu­na­rod­ne kom­pa­ni­je, eu­rop­ske vla­de i nev­la­din sek­tor. Upra­vo za­to, Me­tro je proš­le go­di­ne na glo­bal­noj ra­zi­ni po­kre­nuo fond We help kroz ko­ji je osi­gu­rao mi­li­jun eura za pro­jek­te na ko­ji­ma vo­lon­ter­ski ra­de nje­go­vi za­pos­le­ni­ci, a ko­ji za cilj ima­ju us­pješ­nu in­te­gra­ci­ju iz­bje­gli­ca u druš­tvo. Za­hva­lju­ju­ći an­ga­žma­nu za­pos­le­ni­ka Me­troa, u Hr­vat­skoj je ME­TRO osi­gu­rao fi­nan­cij­sku po­dr­šku dva­ma pro­jek­ti­ma s ukup­nim iz­no­som od 20 ti­su­ća eura.

Iz Me­troa na­gla­ša­va­ju i da će bri­ga i od­go­vo­ran od­nos pre­ma oko­li­šu i pri­rod­nim re­sur­si­ma, odr­ži­vo pos­lo­va­nje i do­pri­nos ra­zvo­ju za­jed­ni­ce bi­ti u fo­ku­su bu­du­ćih ini­ci­ja­ti­va Me­troa na po­dru­čju druš­tve­no od­go­vor­nog pos­lo­va­nja. Uz spo­me­nu­to, Me­tro nas­tav­lja s dje­lo­va­njem u skla­du sa svo­jom vi­zi­jom da bu­de pr­vak neo­vis­nog pos­lo­va­nja i pos­lo­da­vac ko­ji omo­gu­ća­va osob­ni i pro­fe­si­onal­ni ra­zvoj.

“Tre­nut­no 60 pos­to asor­ti­ma­na Me­troa či­ne pro­izvo­di hr­vat­skih do­bav­lja­ča, no su­rad­nja s do­ma­ćim pro­izvo­đa­či­ma za Me­tro os­ta­je stra­te­ški važ­no po­dru­čje pos­lo­va­nja. Me­tro je ne­dav­no za­po­čeo su­rad­nju s Agen­ci­jom za ru­ral­ni ra­zvoj Is­tre (AZZRI), što je is­tar­skim pro­izvo­đa­či­ma me­sa i mes­nih pre­ra­đe­vi­na is­tar­skog go­ve­da bo­ška­ri­na okup­lje­ni­ma u Agen­ci­ji omo­gu­ći­lo da svo­je pro­izvo­de po pr­vi pu­ta pla­si­ra­ju na po­li­ce me­đu­na­rod­nog tr­go­vač­kog lan­ca, a pro­fe­si­onal­nim kup­ci­ma Me­troa da obo­ga­te svo­ju po­nu­du autoh­to­nim hr­vat­skim pro­izvo­di­ma iz kon­tro­li­ra­nog uz­go­ja”, za­klju­či­la je Ne­la Bu­če­vić.

JURICA GALOIĆ/PIXSELL

Zrin­ka Fi­li­pić odra­di­la je prak­su u Me­trou

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.