Naš naj­bo­lji za­pos­le­nik u 2016. bi­la je oso­ba s inva­li­di­te­tom

Od­go­vor­no i so­ci­jal­no Iva Kos­te­lac Sli­jep­če­vić, re­gi­onal­na di­rek­to­ri­ca Ljud­skih po­ten­ci­ja­la u Du­ka­tu, is­ti­če ka­ko je u tvrt­ki za­pos­le­no 35 oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­je uve­li­ke pri­do­no­se os­tva­re­nju za­jed­nič­kih pos­lov­nih ci­lje­va

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

U pret­hod­ne dvi­je go­di­ne su­dje­lo­va­nja u pro­jek­tu Pos­lov­nog dnev­ni­ka Du­kat je omo­gu­ćio prak­su dvje­ma stu­den­ti­ca­ma s inva­li­di­te­tom na­tje­ča­ja ‘Vo­lim mli­je­ko!’, ko­jeg Du­kat or­ga­ni­zi­ra sva­ke go­di­ne za uče­ni­ke ni­žih raz­re­da os­nov­nih ško­la.

Svjes­ni te­ških so­ci­jal­nih pri­li­ka di­ljem zemlje Du­kat je još po­čet­kom 2015. go­di­ne svo­je do­na­ci­je od­lu­čio us­mje­ri­ti is­klju­či­vo pre­ma naj­u­gro­že­ni­jim sku­pi­na­ma gra­đa­na. Do­na­ci­ja­ma hra­ne nas­to­je, is­ti­ču, re­dov­nom di­na­mi­kom osi­gu­ra­ti mli­ječ­ne pro­izvo­de oni­ma ko­ji­ma je po­moć u hra­ni naj­po­treb­ni­ja i ko­ji si, na­ža­lost, čes­to ne mo­gu pri­ušti­ti Du­ka­to­ve pro­izvo­de. Ta­ko su u 2015. do­ni­ra­li ukup­no 219 to­na mli­ječ­nih pro­izvo­da puč­kim ku­hi­nja­ma, so­ci­jal­nim sa­mo­pos­lu­ga­ma i hu­ma­ni­tar­nim udru­ga­ma ši­rom Hr­vat­ske, u 570 do­na­ci­ja-is­po­ru­ka, a s tom prak­som nas­tav­lje­no je i u 2016. go­di­ni. Da­nas Du­kat re­do­vi­to do­ni­ra 36 so­ci­jal­nih sa­mo­pos­lu­ga, puč­kih ku­hi­nja, dje­čjih do­mo­va i hu­ma­ni­tar­nih udru­ga ko­je skr­be o po­tre­bi­tim gra­đa­ni­ma i dje­ci od Vu­ko­va­ra i Osi­je­ka do Spli­ta i Kni­na, či­me Du­ka­to­vi mli­ječ­ni pro­izvo­di do­la­ze u ru­ke go­to­vo 20.000 so­ci­jal­no ugro­že­nih gra­đa­na i dje­ce. Go­to­vo po­lo­vi­ca spo­me­nu­tih us­ta­no­va dje­lu­ju u sklo­pu Ca­ri­ta­sa ili Hr­vat­skog Cr­ve­nog kri­ža, dok dru­gu po­lo­vi­cu či­ne udru­ge ko­je se ba­ve hu­ma­ni­tar­nim ra­dom. U 2016. go­di­ni pre­ma­šit će­mo lanj­ske do­ni­ra­ne ko­li­či­ne i go­di­nu za­klju­či­ti s go­to­vo 240 to­na do­ni­ra­nih mli­ječ­nih pro­izvo­da.

Od­go­vor­no pos­lo­va­nje

Na­gla­ša­va­ju i da su po­seb­no po­nos­ni na za­pos­le­ni­ke ko­ji ini­ci­ra­ju ili se ra­do pri­klju­ču­ju in­ter­nim hu­ma­ni­tar­nim ak­ci­ja­ma kroz in­di­vi­du­al­ne do­na­ci­je u ro­bi i nov­cu. Ta­ko su za­pos­le­ni­ci Du­ka­ta u ruj­nu hu­ma­ni­tar­nim udru­ga­ma u Sla­vo­ni­ji pos­la­li po­la ka­mi­ona škol­skog pri­bo­ra i opre­me, igra­ča­ka i odje­će za ško­lar­ce i nji­ho­ve ro­di­te­lje, a kon­cem pro­sin­ca su vi­še od sto­ti­nu dje­ce u Sla­vo­ni­ji i Ba­ra­nji iz­ne­na­di­li i ra­zve­se­li­li sla­njem da­ro­va igra­ča­ka i slat­ki­ša za pod bor. Ka­žu i da nas­to­je pra­vo­vre­me­no od­go­vo­ri­ti na po­tre­be svo­jih su­gra­đa­na sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa otva­ra­njem di­skont­nih tr­go­vi­na u ko­ji­ma se nu­di Du­ka­tov asor­ti­man po bit­no sni­že­nim ci­je­na­ma u od­no­su na re­dov­ne tr­go­vi­ne. Osim to­ga, u di­skon­ti­ma na za­gre­bač­kom Dol­cu i u Bje­lo­va­ru pro­da­ju pro­izvo­de pred is­te­kom ro­ka tra­ja­nja s ci­je­na­ma sni­že­nim od 50 do 70 pos­to u od­no­su na re­dov­ne ci­je­ne. Slje­de­ći ta­kav di­skont otvo­rit će se usko­ro i u Spli­tu, najavili su iz Du­ka­ta.

Ra­do pro­vo­de i broj­ne ak­tiv­nos­ti ko­je uklju­ču­ju dje­cu, uči­te­lje i ro­di­te­lje, a us­mje­re­ne su na skre­ta­nje paž­nje na važ­nost pra­vil­ne i urav­no­te­že­ne pre­hra­ne i ulo­ge mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da u njoj – kao što je bi­cik­lis­tič­ka utr­ka Du­kat Fit i Du­ka­ti­no utr­ke za dje­cu. “Od­go­vor­no pos­lo­va­nje odu­vi­jek je stra­te­ško opre­dje­lje­nje na­še tvrt­ke, bi­lo da se ra­di o od­no­su sa za­pos­le­ni­ci­ma, po­tro­ša­či­ma, ko­ope­ran­ti­ma, pos­lov­nim part­ne­ri­ma, za­jed­ni­com ili o od­no­su spram oko­li­ša. Pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti za ulo­gu i utje­caj ko­je na­ša tvrt­ka ima u lo­kal­noj i ši­roj za­jed­ni­ci sas­tav­ni je dio na­še pos­lov­ne stra­te­gi­je i opre­di­je­lje­nos­ti odr­ži­vom pos­lo­va­nju”, za­klju­či­la je re­gi­onal­na di­rek­to­ri­ca Ljud­skih po­ten­ci­ja­la Du­ka­ta.

PD

Iva Kos­te­lac Sli­jep­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.