ZA MRAZ 671.000 KU­NA

ODŠTETA VOĆARIMA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Voćarima Brod­sko-po­sav­ske žu­pa­ni­je či­ji su na­sa­di la­ni stra­da­li od pro­ljet­nog mra­za Vla­da je odo­bri­la 671 ti­su­ću ku­na pomoći za ubla­ža­va­nje šte­ta. Od de­vet op­ći­na po­go­đe­nih ele­men­tar­nom ne­po­go­dom ko­ji­ma je odo­bre­na po­moć, naj­ve­ći iz­nos od 356 ti­su­ća ku­na do­di­je­ljen je op­ći­ni Sta­ro Pe­tro­vo Se­lo. Mraz i ni­ske tem­pe­ra­tu­re u trav­nju proš­le go­di­ne uz­ro­ko­va­li su zna­čaj­ne štete na po­ljo­pri­vred­nim kul­tu­ra­ma, oso­bi­to vi­no­voj lo­zi, ži­ta­ri­ca­ma i po­vrt­nim kul­tu­ra­ma. Štete na voć­nja­ci­ma i vi­no­gra­di­ma kre­ta­le su se od 50 do 100 posto oče­ki­va­nog pri­no­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.