Kor­ču­la tre­ća lu­ka u Hr­vat­skoj

Na­kon Du­brov­ni­ka i Spli­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na­kon

zbra­ja­nja re­zul­ta­ta i una­toč gos­po­dar­skoj kri­zi u svijetu, lu­ka Kor­ču­la is­pu­ni­la je za­da­ne ci­lje­ve i pla­no­ve za 2016. go­di­nu, što do­ka­zu­je po­rast bro­ja svih do­la­za­ka, tj. uplov­lja­va­nja u lu­ku Kor­ču­la, ocje­nju­je proš­lo­go­diš­nje pos­lo­va­nje Ve­dran Le­le­ko­vić, rav­na­telj Žu­pa­nij­ske luč­ke upra­ve Kor­ču­la. Ana­li­zi­ra­ju­ći po­dat­ke svih uplov­lja­va­nja, kroz lu­ku je ukup­no proš­lo 1.123.085 put­ni­ka, što je po­ve­ća­nje u od­no­su na 2015. go­di­nu (1.041.293) za se­dam posto.

“U ovoj go­di­ni oče­ku­je­mo da će ukup­ni pro­met put­ni­ka kroz lu­ku Kor­ču­la pri­je­ći broj­ku od 1.200.000 put­ni­ka, či­jom je us­po­red­bom Kor­ču­la uz Split dru­ga lu­ka u Hr­vat­skoj, od­mah na­kon Du­brov­ni­ka”, is­ti­če rav­na­telj Le­le­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.