ULOŽILI NORVEŽANI

U CR­NU GO­RU NAJ­VI­ŠE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Uku­pan pri­ljev iz­rav­nih stra­nih inves­ti­ci­ja u 2016. go­di­ni, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re, iz­no­sio je 5550 mil. eura, pi­šu DDnev­ne no­vi­ne. Naj­vi­še je sti­glo iz Nor­ve­ške, 188 mil. eura, sli­je­di Ita­li­ja sa 47 mil., dok je tre­ća Ru­si­ja sa 37 mil. eura. GGo­di­na­ma je pr­vo mmjes­to po pri­lje­vu iz­iz­rav­nih stra­nih uula­ga­nja u CG dr­ža­la RRu­si­ja, ali Nor­ve­ška je la­ni za de­vet mje­se­ci ulo­ži­la 188 mil. eura i to u do­ma­će tvrt­ke i ban­kar­ski sek­tor, a 105.000 eura ulo­že­no je u ne­kret­ni­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.