LEK U KRANJ­SKOJ GO­RI

NIZOZEMCI KUPILI HO­TEL

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ni­zo­zem­ska gru­pa Com­fort Ho­tel Ma­na­ge­ment preuzima Ho­tel Lek u Kranj­skoj Go­ri. Ho­tel Lek sa 72 sobe i 144 kre­ve­ta ta­ko će do­bi­ti vlas­ni­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­nog za uprav­lja­nje ho­te­li­ma i lje­to­va­li­šti­ma u raz­li­či­tim europ­skim dr­ža­va­ma. Ko­li­ko je Lek utr­žio za ovaj ho­tel, pred­stav­nik No­var­ti­so­vih pos­lov­nih ope­ra­ci­ja za Slo­ve­ni­ju Ro­bert Ljo­ljo ni­je že­lio ot­kri­ti. Re­kao je tek da je bilo dos­ta za­in­te­re­si­ra­nih, ka­ko iz Slo­ve­ni­je ta­ko i iz ino­zem­s­tva. Ugo­vor je pot­pi­san i ci­je­na mo­ra bi­ti is­pla­će­na u ro­ku od 40 da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.