Po­pu­lar­no sje­di­šte ino­va­tiv­nih kom­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Be­ograd pos­ta­je po­pu­lar­no sje­di­šte ino­va­tiv­nih teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja ko­je pro­na­la­ze vr­s­ne pro­gra­me­re s europ­skim men­ta­li­te­tom, iz­vr­s­nim zna­njem en­gle­skog je­zi­ka i sjaj­nim smis­lom za hu­mor, na­vo­di Huf­fin­g­ton Post. List je la­ni Sr­bi­ju uvr­stio me­đu pet ze­ma­lja ko­je nu­de naj­k­va­li­tet­ni­je ka­dro­ve za po­kre­ta­nje vi­so­ko­teh­no­lo­škog biz­ni­sa. U tek­s­tu se is­ti­če da je Sr­bi­ja sa­mo u 2015. go­di­ni iz­vez­la sof­tver­ske us­lu­ge vri­jed­ne 678,3 mi­li­ju­na eura. Ka­ko se pro­ce­nju­je, 30.000 pro­gra­me­ra u Sr­bi­ji od­mah bi mo­glo po­če­ti ra­di­ti za pla­ću dvos­tru­ko ve­ću od dr­žav­nog pro­sje­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.