Ra­zvi­ja­ju apa­ra­te za to­če­nje ‘cu­ge’ kod ku­će

Kad se pi­vo i ka­va udru­že AB InBev i Ke­urig smiš­lja­ju je­dins­tven ure­đaj za pi­vo, žes­ti­cu i kok­te­le

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

An­he­user Bus­ch InBev (AB InBev), naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač pi­va, s ame­rič­kim pro­izvo­đa­čem ka­ve Ke­urig Gre­en Mo­un­ta­inom udru­žio se u ra­zvo­ju ure­đa­ja za to­če­nje al­ko­hol­nih pi­ća kod ku­će. Kom­pa­ni­je su obja­vi­le da is­tra­ži­vač­ko­ra­zvoj­ni jo­int ven­tu­re po­dra­zu­mi­je­va rad na sus­ta­vu ko­ji bi mo­gao ra­di­ti s pi­vom, žes­to­kim pi­ći­ma i kok­te­li­ma, a ta­kav bi ure­đaj, na­vo­za di Reuters, bio pr­vi svo­je vr­ste ko­ji bi to­čio al­ko­hol na ča­še, baš kao što već du­go či­ne slič­ni apa­ra­ti za ka­vu. “Ide­ja se zas­ni­va na Ke­uri­go­voj teh­no­lo­gi­ji ure­đa­ja KOLD, od ko­jih se odus­ta­lo zbog sla­be pro­da­je, te AB InBe­vo­voj teh­no­lo­gi­ji to­če­nja i pa­ki­ra­nja”, pri­op­će­no je iz tvrt­ki, ko­je ni­su obja­vi­le vrijednost za­jed­nič­kog pro­jek­ta, ni al­ko­hol­ne bren­do­ve ko­ji bi se “tan­ka­li” kod ku­će.

FOTOLIA

Apa­rat za al­ko­hol­na pi­ća ra­dio bi po slič­nom prin­ci­pu kao oni za ka­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.