STRATEGIJA O BREXITU

UOP­ĆE NI­JE SMUŠENA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May ka­za­la je da će pre­do­či­ti stra­te­gi­ju Brexi­ta ti­je­kom na­do­la­ze­ćih tje­da­na, od­ba­cu­ju­ći tvrd­nje da je u po­tra­zi za pra­vim od­no­som s EU dje­lo­va­la “smu­še­no”. May se do sa­da ni­je oba­zi­ra­la na sve glas­ni­je po­zi­ve pos­lov­nih lju­di, zas­tup­ni­ka i opor­be­nih čel­ni­ka da im obje­lo­da­ni de­ta­lje stra­te­gi­je o na­pu­šta­nju Eu­rop­ske uni­je, nu­de­ći go­to­vo ni­šta osim obe­ća­nja da će is­pre­go­va­ra­ti naj­bo­lji mo­gu­ći spo­ra­zum o raz­dru­ži­va­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.