NAFTAŠI PR­VI PUT S

VI­ŠE RAD­NI­KA OD 2014.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Za­hva­lju­ju­ći opo­rav­ku ci­je­na naf­te, broj za­pos­le­nih u ame­rič­kim naf­t­nim kom­pa­ni­ja­ma po­ras­tao je u stu­de­no­me proš­le go­di­ne pr­vi pu­ta na­kon vi­še od dvi­je go­di­ne, ti­je­kom ko­jih su zbog oš­trog pa­da ci­je­na ‘cr­nog zla­ta’ ot­pus­ti­le vi­še od 155.000 rad­ni­ka. Pre­ma po­da­ci­ma ame­rič­kog za­vo­da za sta­tis­ti­ku tr­ži­šta ra­da (BLS), u stu­de­nom je broj za­pos­le­nih u pro­izvod­nji naf­te i pli­na po­ras­tao za 3300, na 384.300. To je pr­vo po­ve­ća­nje za­pos­le­nos­ti u tom sek­to­ru još od ruj­na 2014. ka­da je u nje­mu bilo za­pos­le­no ukup­no 536.100 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.