Sam­sun­go­va do­bit čak 50% ve­ća ne­go 2015.

Una­toč de­bak­lu No­tea7

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sam­sung

Elec­tro­nics iz­vi­jes­tio je da će nje­go­va do­bit u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju 2016. bi­ti oko 50 posto ve­ća ne­go u is­tom raz­dob­lju 2015., una­toč obus­ta­vi pro­da­je Ga­laxy No­te 7 pa­met­nog te­le­fo­na na­kon za­pa­lje­nja ba­te­ri­je. Ta­ko će do­bit juž­no­ko­rej­sko­ga di­va iz­no­si­ti oko 7,8 mi­li­jar­di do­la­ra, najveća tro­mje­seč­na od 2013. Ga­laxy No­te 7 lje­tos je tre­bao bi­ti glav­ni ri­val Ap­ple­ovom iPho­neu na tr­ži­štu smar­tp­ho­nea.

REUTERS

Juž­no­ko­rej­ski div ide od­luč­no na­pri­jed

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.