Še­fu Ap­plea ni­ža pla­ća, ali i ve­ća za­ra­da

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Pla­ća

i bo­nus iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Ap­plea Ti­ma Co­oka pa­li su u 2016. na ukup­no 8,75 mi­li­ju­na do­la­ra, s 10,3 mi­li­ju­na go­di­nu ra­ni­je, no na di­oni­ca­ma tog teh­no­lo­škog di­va znat­no je za­ra­dio, čak 136 mi­li­ju­na do­la­ra, na­veo je Ap­ple u iz­vješ­ću pre­da­nom ame­rič­koj Ko­mi­si­ji za vri­jed­nos­ne pa­pi­re (SEC). Svi vo­de­ći di­rek­to­ri Ap­plea ima­li su la­ni ma­nje pla­će i bo­nu­se zbog pa­da pro­da­je i do­bi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.