Ja­mac je za­šti­ćen od­lu­kom Vr­hov­nog su­da

Sud­ska prak­sa Stav Ako je pri­go­vor zas­ta­re ute­me­ljen u od­no­su na glav­nog duž­ni­ka, ta­da se ni­ti ne mo­že od jam­ca pri­sil­no os­tva­ri­ti pra­vo­va­lja­na i dos­pje­la obve­za glav­nog duž­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO

Zas­ta­rom obve­ze pre­ma glav­nom duž­ni­ku, zas­ta­ri­je­va i pre­ma jam­cu

Pre­ma sta­vu Vr­hov­nog su­da RH, Revx 983/2014 ako je pri­go­vor zas­ta­re ute­me­ljen u od­no­su na glav­nog duž­ni­ka, ta­da se ni­ti ne mo­že od jam­ca pri­sil­no os­tva­ri­ti pra­vo­va­lja­na i dos­pje­la obve­za glav­nog duž­ni­ka.

Gle­de po­lo­ža­ja pred­ni­ka 2., 3., i 4. tu­že­ni­ka za ko­jeg su­do­vi ut­vr­đu­ju da je bio ja­mac obve­ze, dak­le da je pre­uzeo na se­be obve­zu is­pu­nit pra­vo­va­lja­nu i dos­pje­lu obve­zu duž­ni­ka ako to ovaj ne uči­ni (čl. 997. st. 1. ZOOa) va­lja is­tak­nu­ti da suk­lad­no odred­bi čl. 1019. st. 1. ZOOa zas­ta­rom obve­ze glav­nog duž­ni­ka zas­ta­ri­je­va i obve­za jam­ca.

Pre­ma odred­bi čl. 391. ZOOa za pre­kid zas­ta­ri­je­va­nja ni­je do­volj­no da vje­rov­nik po­zo­ve duž­ni­ka pi­sme­no ili usme­no da obve­zu is­pu­ni.

Dak­le, opo­me­ne i do­pi­si pred­ni­ka tu­ži­te­lja pred­ni­ci­ma ov­dje tu­že­nih sa­mi po se­bi ne­ma­ju uči­nak pre­ki­da zas­ta­ri­je­va­nja, već bi taj uči­nak mo­gao nas­ta­ti tek ako bi duž­ni­ci priz­na­li dug ka­ko to sli­je­di iz čl. 392. st. 2. ZOOa.

mi­co.ljubenko@gma­il.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.