Ma­nje stra­nih tu­ris­ta u pa­ri­škim mu­ze­ji­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Naj­po­pu­lar­ni­ji pa­ri­ški mu­ze­ji za­bi­lje­ži­li su proš­le go­di­ne pad bro­ja stra­nih tu­ris­ta, na­kon is­la­mis­tič­kih na­pa­da u gra­du 2015. i slič­nih in­ci­de­na­ta di­ljem Fran­cu­ske, piše BBC. Broj ino­zem­nih po­sje­ti­te­lja Lo­uvrea pao je za 20 posto, na 5,3 mi­li­ju­na. Mu­zej d’Or­say’s po­sje­ti­lo je 2016. tri mi­li­ju­na tu­ris­ta, što je pad od 13 posto. Re­zer­va­ci­je za pa­ri­ške ho­te­le pa­le su 2016. za de­set posto.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.