Bri­tan­ska kra­lji­ca (90) opet u jav­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Bri­tan­ska kra­lji­ca Eli­za­be­ta (90) po­ja­vi­la se u ne­dje­lju pr­vi pu­ta u jav­nos­ti od pri­je Bo­ži­ća, na­kon što se opo­ra­vi­la od te­ške pre­hla­de ko­ja ju je spriječila da na­zo­či bo­žić­noj i no­vo­go­diš­njoj mi­si. Kra­lji­ca je sa su­pru­gom Phi­li­pom (95) sti­gla u cr­k­vu u San­drin­g­ha­mu, gdje pro­vo­di blag­da­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.