JEDNOSTAVNIJA UPLATA TROŠARINE ZA ALKOHOL

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Car­ni­ska upra­va oba­vi­jes­ti­la je ma­le pro­izvo­đa­če al­ko­hol­nih pi­ća ka­ko u ci­lju po­jed­nos­tav­nje­nja pos­tup­ka upla­te pa­ušal­nog iz­no­sa trošarine za 2016. go­di­nu ka­ko go­diš­nje iz­vješ­će o ukup­no pro­izve­de­noj ko­li­či­ni ja­kog al­ko­hol­nog pi­ća za vlas­ti­te po­tre­be, za­pre­mi­ni ko­tla te obra­ču­na­toj tro­ša­ri­ni na Obras­cu GI-MP-JAP za 2016. go­di­nu ni­je po­treb­no dos­ta­vi­ti nad­lež­nom ca­rin­skom ure­du. Do­volj­no je da ma­li pro­izvo­đač ja­kog al­ko­hol­nog pi­ća na pro­pi­sa­ni ra­čun Dr­žav­nog pro­ra­ču­na upla­ti pa­ušal­ni iz­nos trošarine (to jes­te 100 ili 200 ku­na) do 31. si­ječ­nja 2017. go­di­ne. Pa­ušal­ni iz­nos trošarine za 2016. go­di­nu ovis­no o za­prem­ni­ni ko­tla, u vi­si­ni od 100 ili 200 ku­na, ma­li pro­izvo­đač ja­kog al­ko­hol­nog pi­ća du­žan je upla­ti­ti do 31. si­ječ­nja 2017., sto­ji u oba­vi­jes­ti Ca­rin­ske upra­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.