MOST BI MIJENJAO USTAV ZBOG INE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Čel­nik Mosta i pred­sjed­nik Sa­bo­ra Bo­žo Pe­trov ju­čer je po­ru­čio ka­ko za­jed­nič­ka rad­na sku­pi­na Mosta i HDZ-a još ras­prav­lja o naj­bo­ljim mo­de­li­ma ka­ko vra­ti­ti Inu Hr­vat­skoj, ali i da Most že­li Us­ta­vom za­šti­ti­ti sve tvrt­ke ko­je ras­po­la­žu na­ci­onal­nim do­bri­ma i pri­rod­nim re­sur­si­ma kao što su vo­de, šu­me i ener­ge­ti­ka, ka­ko ni­ti jed­na tak­va tvrtka ne bi do­ži­vje­la sud­bi­nu Ine. Pred­sjed­nik Klu­ba zas­tup­ni­ka HDZ-a Bran­ko Ba­čić ka­zao je ka­ko HDZ još ni­je vi­dio Mos­tov kon­kre­tan prijedlog, ali na­čel­no ni­je sklon čes­tim iz­mje­na­ma Us­ta­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.