KoHOM: Ku­jun­džić da­je ne­re­al­na obe­ća­nja

No­vi li­ječ­ni­ci Gdje će se pro­na­ći 200 dok­to­ra?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Ko­or­di­na­ci­ja hr­vat­ske obi­telj­ske me­di­ci­ne (KoHOM) pro­zva­la je mi­nis­tra zdrav­lja Mi­la­na Ku­jun­dži­ća da ig­no­ri­ra pro­ble­me u pri­mar­noj zdrav­s­tve­noj za­šti­ti jer da­je ne­re­al­na obe­ća­nja da će za­pos­li­ti 200 li­ječ­ni­ka u obi­telj­skoj me­di­ci­ni. KoHOM pi­ta Ku­jun­dži­ća gdje mis­li pro­na­ći 200 li­ječ­ni­ka i ka­ko ih mis­li za­dr­ža­ti u obi­telj­skoj me­di­ci­ni, uz pod­sje­ća­nje da je u Hr­vat­skoj 48 obi­telj­skih li­ječ­ni­ka na 100.000 sta­nov­ni­ka dok je u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma taj od­nos 94 li­ječ­ni­ka na 100.000 sta­nov­ni­ka. U pri­mar­noj zdrav­s­tve­noj za­šti­ti ne­dos­ta­je ne­ko­li­ko sto­ti­na dok­to­ra, a u idu­ćih de­vet go­di­na u mi­ro­vi­nu od­la­zi više od 50 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.