Re­kord­na tu­ris­tič­ka go­di­na na Kvar­ne­ru

Pro­met Go­to­vo 2,6 mi­li­ju­na tu­ris­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ri­je­ka Na Kvar­ne­ru je 2016. go­di­ne os­tva­ren re­kor­dan tu­ris­tič­ki pro­met, s go­to­vo 2,6 mi­li­ju­na tu­ris­ta i 13,9 mi­li­ju­na no­će­nja, što je pet pos­to više tu­ris­ta i šest pos­to više no­će­nja u od­no­su na 2015. go­di­nu, iz­vi­jes­ti­la je di­rek­to­ri­ca Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Kvar­ne­ra Ire­na Per­šić Ži­va­di­nov. Pre­ma po­da­ci­ma s kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re, broj tu­ris­tič­kih no­će­nja u Pri­mor­skoj žu­pa­ni­ji po­ve­ćan je u 2016. u od­no­su na 2012. za dva, a u od­no­su na 2010. za tri mi­li­ju­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.