In­ku­ba­tor vri­je­dan 11 mi­li­ju­na ku­na

Pro­jek­ti EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Grad

Đur­đe­vac je pri­ja­vio pro­jekt Po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor Đur­đe­vac na na­tje­čaj za fi­nan­ci­ra­nje iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj. Ra­di se o pro­jek­tu vri­jed­nom 11 mi­li­ju­na ku­na u sklo­pu ko­jeg će se iz­gra­di­ti no­va, mo­der­na pos­lov­na zgrada u ko­joj će bi­ti smje­šten po­du­zet­nič­ki in­ku­ba­tor. Na po­vr­ši­ni od 650 m2, smjes­tit će se 20 funk­ci­onal­nih pros­to­ra u pot­pu­nos­ti pri­la­go­đe­nih po­tre­ba­ma po­du­zet­ni­ka. No­vim pos­lov­nim pros­to­rom, kao i pru­ža­njem sa­vje­to­dav­nih us­lu­ga pri­vu­ći će se no­ve inves­ti­ci­je, te će se na taj na­čin stvo­ri­ti pre­du­vje­ti za otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.