OVE GO­DI­NE JOŠ 122 KILOMETRA AUTOCESTE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ove go­di­ne bi u pro­met u Sr­bi­ji tre­ba­lo bi­ti pu­šte­na 122 kilometra autoceste, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti. U Ko­ri­do­ri­ma Sr­bi­je pla­ni­ra­ju 2017. otvoriti se­dam di­oni­ca i za­vr­ši­ti iz­grad­nju oba kra­ka Ko­ri­do­ra 10. Od gra­đe­vi­na­ra se oče­ku­je i da na Ko­ri­do­ru 11 asfal­ti­ra­ju 26,2 kilometra na di­oni­ci od Obre­nov­ca do Uba, kao i da spo­je pra­vac od Laj­kov­ca do Lji­ga du­ga­čak 24 kilometra. Na juž­nom kra­ku Ko­ri­do­ra 10 pre­os­ta­lo je još 26,3 kilometra od Gr­de­li­ce do Vla­di­či­nog Ha­na i osam ki­lo­me­ta­ra od Sr­p­ske Kuće do Le­vo­so­ja, dok će se na is­toč­nom kra­ku gra­di­ti 12,3 kilometra od tu­ne­la Ban­ca­re­vo do Cr­ve­ne Re­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.