METALAC ZA­POŠ­LJA­VA VIŠE OD STO RAD­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

UMe­tal­cu iz Nik­ši­ća u Cr­noj Go­ri, ko­ji je če­ška kom­pa­ni­ja Ther­moc­hem ku­pi­la proš­log lje­ta, tre­nut­no su za­pos­le­na 64 rad­ni­ka, a naj­av­lje­no je ras­pi­si­va­nje ogla­sa za pri­jem pet­na­es­tak no­vih. Ve­ći­na za­pos­le­nih su biv­ši rad­ni­ci Me­tal­ca. Pre­ma ri­je­či­ma iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Ži­vo­ra­da Kr­sma­no­vi­ća, pro­izvod­nja se odvi­ja da­le­ko bo­lje od oče­ki­va­nja, slje­de­će go­di­ne bi pro­met tre­bao bi­ti iz­me­đu tri i pet mi­li­ju­na eura i za­pos­le­no više od 100 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.