NA­TJE­ČAJ ZA JOŠ 500 ZDRAVSTVENIH RAD­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Mi­nis­tar zdrav­lja Sr­bi­je Zla­ti­bor Lon­čar kaže da je cilj da se u slje­de­ćih pet do de­set go­di­na stvo­ri no­vi na­ra­štaj mla­dih li­ječ­ni­ka, vr­hun­skih struč­nja­ka, ko­ji druk­či­je raz­miš­lja­ju i mo­gu za­mi­je­ni­ti one ko­ji od­la­ze u mi­ro­vi­nu. Lon­čar je za Ta­njug re­kao da će na­tje­čaj za 500 zdravstvenih rad­ni­ka, či­je je za­poš­lja­va­nje odo­bre­no, bi­ti ras­pi­san u si­ječ­nju. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za ma­nje od dvi­je go­di­ne za­pos­le­no je 3384 zdrav­s­tve­na rad­ni­ka, od če­ga više od 1600 li­ječ­ni­ka, a odo­bre­no je više od 4000 spe­ci­ja­li­za­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.