TUI ula­zi u nu­dis­tič­ko na­se­lje Ada na Bo­ja­ni

Poslovni Dnevnik - - RE­GI­JA -

Nje­mač­ka tu­ris­tič­ka agen­ci­ja TUI za­in­te­re­si­ra­na je za du­go­tra­jan za­kup nu­dis­tič­kog na­se­lja na Adi i ho­te­la Bel­le­vue na Ve­li­koj pla­ži u Ul­ci­nju, ko­ji pos­lu­ju u sas­ta­vu Ul­cinj­ske ri­vi­je­re. Nje­mač­ki tu­ro­pe­ra­tor je već osi­gu­rao po­čet­na kre­dit­na sred­stva u iz­no­su od 200 mi­li­ju­na eura, doz­na­ju Vi­jes­ti iz vi­še iz­vo­ra.

Su­go­vor­nik lis­ta iz Ul­cinj­ske ri­vi­je­re re­kao je da bi pred­stav­ni­ci TUIa usko­ro, vje­ro­vat­no u ožuj­ku, o to­me tre­ba­li raz­go­va­ra­ti s pre­mi­je­rom Du­škom Mar­ko­vi­ćem i re­sor­nim mi­nis­tri­ma. Nu­dis­tič­ko na­se­lje na Adi Bo­ja­ni otvo­re­no je 13. sr­p­nja 1973. ka­da je ne­tak­nu­ta pri­ro­da oto­či­ća pos­ta­la dos­tup­na svim lju­bi­te­lji­ma nu­diz­ma, a po­seb­no Ni­jem­ci­ma. Gos­te su na Adu ta­da do­vo­zi­li spla­vo­vi­ma, a je­da­na­est go­di­na kas­ni­je, spla­vo­ve, od­nos­no tra­jek­te, za­mje­nju­je most. Ada je re­la­tiv­no mla­di otok, nas­tao je u dru­goj po­lo­vi­ni 19. sto­lje­ća, ka­da se na sa­mom uš­ću Bo­ja­ne na­su­kao brod. Na olu­pi­nu bro­da ri­je­ka je go­mi­la­la na­no­se i ta­ko se ro­dio otok. Na­la­zi se na 18 km od Ul­ci­nja, 50 km od Ba­ra, a 110 km od aero­dro­ma u Pod­go­ri­ci ili Tiv­tu.

PD

Ada je otvo­re­na nu­dis­ti­ma 1973. go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.