BISNODE PRE­UZEO BELGIJSKI SWAN INSIGHT

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vo­de­ća europ­ska tvrtka za ana­li­zu i obra­du po­da­ta­ka, Bisnode, ko­ji ima i Pos­lov­nu Hr­vat­sku, pre­uzeo je belgijski Swan In­sig­h­ts SA/NV, u ci­lju ja­ča­nja svo­jeg sek­to­ra ve­li­kih po­da­ta­ka, big da­ta. “Pre­uzi­ma­njem Swan In­sig­h­ta, mla­de i ino­va­tiv­ne kom­pa­ni­je, Bisnode će ra­zvi­ja­ti pro­izvo­de i rje­še­nja kak­va zah­ti­je­va br­zo­ra­zvi­ja­ju­će tr­ži­šte, pru­ža­ju­ći i pri­mje­nu naj­na­pred­ni­jih teh­no­lo­gi­ja u dje­lat­nos­ti big da­ta. Ak­vi­zi­ci­ja omo­gu­ća­va i stra­te­šku tran­sfor­ma­ci­ju Bis­no­dea pre­ma ve­ćoj vri­jed­nos­ti za sve na­še kli­jen­te”, kaže Mar­cus Hart­mann, Bis­no­de­ov di­rek­tor big da­te.

Ana­li­za po­da­ta­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.