OPTUŽBE ZA HAKIRANJE KAO LOV NA VJEŠTICE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Op­tu­ži­va­nje Ru­si­je da je po­ku­ša­la utje­ca­ti na ame­rič­ke iz­bo­re u ko­rist Do­nal­da Trum­pa pod­sje­ća na lov na vještice, obja­vio je Krem­lj u po­ne­dje­ljak, što je pr­va re­ak­ci­ja ru­ske stra­ne na obja­vu iz­vje­šta­ja u ko­jem ame­rič­ka oba­vje­štaj­na za­jed­ni­ca op­tu­žu­je Mo­sk­vu za ki­ber­ne­tič­ke na­pa­de i ši­re­nje laž­nih in­for­ma­ci­ja. Glas­no­go­vor­nik Krem­lja Dmi­trij Pe­skov re­kao je da još uvi­jek ne pos­to­je do­ka­zi ko­ji bi po­ka­za­li umi­je­ša­nost ru­skih duž­nos­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.