Thy­ssenKrupp od Ta­te že­li bo­lji od­nos

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Rad­ni­ci nje­mač­kih če­li­ča­na Thy­ssenKrupp od­bit će jam­s­tva ko­ja je Ta­ta Ste­el, in­dij­ski gi­gant, po­nu­dio bri­tan­skim sin­di­ka­ti­ma ka­ko bi se pro­ve­lo spa­ja­nje Thy­ssenKrup­pa i Ta­te, o ko­jem se pre­go­va­ra već go­di­nu da­na, ra­di sma­nje­nja tro­ško­va pro­izvod­nje u europ­skim pos­tro­je­nji­ma. Ta­ta u vlas­niš­tvu ima i naj­ve­ću bri­tan­sku če­li­ča­nu Port Tal­bot, ko­ja je u ve­li­kim du­go­vi­ma. Šef rad­ni­ka u Thy­sse­nu Wil­helm Se­ge­rath po­t­vr­dio je Re­uter­su da ne vi­di raz­lo­ga za­što bi njemački rad­ni­ci u nje­mač­kim če­li­ča­na­ma tr­pje­li zbog jam­s­ta­va nu­đe­ni­ma rad­ni­ci­ma u Bri­ta­ni­ji, a u za­mje­mu za re­za­nje mi­ro­vi­na. Ta­ta je za­jam­či­la nas­ta­vak pro­izvod­nje i ula­ga­nja pet go­di­na u Port Tal­bo­tu, ali ako rad­ni­ci pris­ta­nu na sma­nje­nje pla­ća i mi­ro­vi­na. Ni­jem­ci su po­ru­či­li da bi oni u tom slu­ča­ju htje­li da se nji­ma omo­gu­ći 10 go­di­na si­gur­nog ra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.