SUNCE KONCERN VLAS­NIK ZLATNOG RA­TA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Sunce koncern pos­tao je ve­ćin­ski di­oni­čar Ho­te­la Zlat­ni Rat pre­tva­ra­njem potraživanja u ka­pi­tal tvrt­ke. Po­ve­ća­nje ka­pi­ta­la pro­ve­de­no je 22. pro­sin­ca na Tr­go­vač­kom su­du u Spli­tu i to sa 261,2 mi­li­ju­na ku­na za 83,6 mi­li­ju­na ku­na. Na­kon do­ka­pi­ta­li­za­ci­je ukup­ni te­melj­ni ka­pi­tal te ho­tel­ske tvrt­ke iz­no­si 344,8 mi­li­ju­na ku­na i po­di­je­ljen je na 957.866 di­oni­ca sva­ka no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti 360 ku­na. Tim po­ve­ća­njem Sunce Koncern po­ve­ćao je broj gla­so­va na skup­šti­ni di­oni­ča­ra s do­sa­daš­njih 543.402 na ukup­no 775.749 di­oni­ca ko­je no­se pra­vo gla­sa.

PD

Ho­te­li Zlat­ni Rat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.