Mo­bi­tel po­ja­ča­va sin­drom su­hog oka

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Is­tra­ži­va­nje objav­lje­no u ča­so­pi­su BMC Op­t­hal­mo­logy ot­kri­va da dje­ca ko­ja pro­vo­de više vre­me­na ko­ris­te­ći se mo­bi­te­li­ma ima­ju i više simp­to­ma sin­dro­ma su­hog oka, ko­ji se obič­no po­ve­zu­je sa sta­ri­jim lju­di­ma. Dje­ci ko­ji­ma su smar­t­fo­ni us­kra­će­ni na mje­sec da­na, simp­to­mi su se po­vuk­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.